60/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.06.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 19. apríla 1960
o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
Dňa 15. januára 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia.
Podľa svojho článku 16 nadobudla Dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 15. januárom 1960.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
Vláda Československej republiky a vláda Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
súc Zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
prajúc si uzavrieť dohodu, ktorá by doplnila uvedený Dohovor, za účelom zriadenia leteckých dopravných služieb medzi ich krajinami a cez ich územia,
dohodli sa na tomto:
Článok 1
Na účely tejto Dohody, ak nebude súvislosť vyžadovať inak:
a)
výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky doplnky príloh alebo Dohovoru podľa jeho článku 90 a 94;
b)
výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú republiku, Ministerstvo dopravy - letecký odbor a ktorékoľvek osoby alebo orgány oprávnené na vykonávanie akýchkoľvek funkcií, ktoré v súčasnej dobe vykonáva uvedené Ministerstvo dopravy - letecký odbor, alebo podobných funkcií, a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, znamená ministra letectva a ktorékoľvek osoby alebo orgány oprávnené na vykonávanie akýchkoľvek funkcií, ktoré v súčasnej dobe vykonáva minister, alebo podobných funkcií;
c)
výraz „ustanovený letecký dopravný podnik“ označuje letecký dopravný podnik, ktorý sa určí písomným upovedomením jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane podľa článku 3 tejto Dohody na prevádzanie leteckých dopravných služieb na linkách uvedených v tomto oznámení;
d)
výraz „územie“, pokiaľ sa tým rozumie štát, znamená pozemné oblasti a priľahlé k nim pobrežné vody podliehajúce zvrchovanosti, suverenite, ochrane alebo poručenskej správe tohto štátu;
e)
výrazy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecký dopravný podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam určený im článkom 96 Dohovoru.
Článok 2
1.
Každá zo Zmluvných strán udeľuje druhej Zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode za účelom zriadenia leteckých dopravných služieb na linkách určených v príslušnom oddiele pripojeného zoznamu liniek (ďalej nazývaných „dohodnuté služby“ a „určené linky“).
2.
V zhode s ustanoveniami tejto Dohody budú letecké dopravné podniky určené každou z oboch Zmluvných strán požívať pri prevádzaní dohodnutej služby na určenej linke tieto výsady:
a)
konať lety vzdušným priestorom nad územím druhej Zmluvnej strany;
b)
pristávať na uvedenom území na neobchodné účely; a
c)
pristávať na uvedenom území v miestach určených pre príslušnú linku v zozname liniek tejto Dohody za účelom vykladania a nakladania v medzinárodnom dopravnom styku cestujúcich, tovaru a pošty.
3.
Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že leteckým dopravným podnikom jednej Zmluvnej strany sa dáva výsada naložiť na území druhej Zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu, prepravované za odplatu alebo nájomné a určené do iného miesta na územie tejto druhej Zmluvnej strany.
Článok 3
1.
Každá zo Zmluvných strán bude mať právo písomne označiť druhej Zmluvnej strane jeden alebo viacej leteckých dopravných podnikov, ktoré budú prevádzať dohodnuté služby na určených linkách.
2.
Po prijatí tohto označenia vydá druhá Zmluvná strana bez meškania takto určenému leteckému dopravnému podniku alebo leteckým dopravným podnikom v súlade s ustanoveniami odseku 3 a 4 tohto článku potrebné prevádzkové oprávnenie.
3.
Letecké úrady jednej Zmluvnej strany môžu požadovať, aby im letecký dopravný podnik ustanovený druhou Zmluvnou stranou preukázal, že je v stave splniť podmienky určené zákonmi a nariadeniami, ktoré obvykle a primerane aplikujú tieto letecké úrady v zhode s ustanoveniami Dohovoru o prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.
4.
Každá zo Zmluvných strán bude mať právo odmietnuť ustanovenie leteckého dopravného podniku a odňať alebo odvolať leteckému dopravnému podniku výsady uvedené v odseku 2 článku 2 tejto Dohody, alebo podrobiť užívanie týchto výsad leteckým dopravným podnikom takým podmienkam, ktoré bude považovať za nutné v prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku náleží Zmluvnej strane, ktorá ustanovuje letecký dopravný podnik alebo jej štátnym príslušníkom; pritom sa predpokladá, že toto právo sa použije iba po predchádzajúcom rokovaní s druhou Zmluvnou stranou.
5.
Takto ustanovený a oprávnený letecký dopravný podnik môže začať prevádzať dohodnuté služby kedykoľvek po splnení ustanovení odseku 1 a 2 tohto článku za predpokladu, že k prevádzke služby nedôjde skôr, dokiaľ nenadobudnú platnosť sadzby určené pre túto službu v súlade s článkom 7 tejto Dohody.
6.
Každá zo Zmluvných strán bude mať právo pozastaviť leteckému dopravnému podniku užívanie výsad uvedených v odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo podrobiť užívanie týchto výsad leteckým dopravným podnikom takým podmienkam, ktoré bude považovať za nutné vo všetkých prípadoch, keď letecký dopravný podnik sa nebude spravovať zákonmi alebo nariadeniami Zmluvnej strany, ktorá tieto výsady poskytuje alebo iným spôsobom nebude plniť podmienky predpísané touto Dohodou; pritom sa predpokladá, že toto právo sa použije len po predchádzajúcom rokovaní s druhou Zmluvnou stranou, ak nebude okamžité zastavenie alebo uloženie podmienok nutné, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a nariadení.
Článok 4
1.
Zákony a nariadenia jednej Zmluvnej strany vzťahujúce sa na jej územie na prílet a odlet lietadiel používaných v medzinárodnom letectve alebo vzťahujúce sa na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území budú platiť pre lietadlá ustanoveného leteckého dopravného podniku druhej Zmluvnej strany.
2.
Zákony a nariadenia jednej Zmluvnej strany vzťahujúce sa na prílet a odlet cestujúcich, posádky alebo nákladu lietadiel na jej území a z jej územia (napríklad nariadenie týkajúce sa vstupu, výstupu, prisťahovalectva, cestovných pasov, cla a karantény) platia pre cestujúcich, posádku a tovar lietadiel ustanovených leteckých dopravných podnikov druhej Zmluvnej strany pri prílete a odlete alebo pobyte na území prvej Zmluvnej strany.
Článok 5
1.
Pokiaľ ide o pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklý výstroj a palubné zásoby, ktoré sa dovezú alebo vezmú na palubu lietadla na území jednej Zmluvnej strany druhou Zmluvnou stranou alebo podnikom či podnikmi ňou ustanovenými alebo z ich poverenia a ktoré sú určené výhradne na potrebu lietadiel týchto podnikov, bude prvá Strana postupovať v otázke ciel, kontrolných poplatkov alebo iných podobných daní či miestnych poplatkov týmto spôsobom:
a)
pohonné hmoty a mazacie oleje, ktoré zostanú na palube lietadla na letisku, na ktorom naposledy pristanú pred opustením uvedeného územia, sú bez poplatkov;
b)
s pohonnými hmotami a mazacími olejmi, ktoré nie sú zahrnuté pod bodom a) a náhradnými súčiastkami, obvyklým leteckým výstrojom a palubnými zásobami sa bude nakladať nie menej výhodne než s podobnými zásobami, dovezenými na toto územie alebo vzatými tam na palubu lietadla a určenými pre potrebu lietadiel národného leteckého dopravného podniku prvej Zmluvnej strany alebo cudzieho leteckého dopravného podniku vykonávajúceho medzinárodné letecké dopravné služby a požívajúceho najvyššie výhody.
2.
Postup určený v odseku 1 tohto článku sa dodrží naviacej a bez ujmy záväzkov, ktoré je každá Zmluvná strana povinná poskytnúť podľa článku 24 Dohovoru.
3.
Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklý výstroj a palubné zásoby, ktoré sa používajú pri prevádzke dohodnutých služieb, môžu sa uskladniť na letiskách používaných ustanovenými leteckými dopravnými podnikmi.
4.
Zásoby oslobodené od poplatkov podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nesmú vyložiť z lietadla bez súhlasu colných úradov príslušnej Zmluvnej strany. Keby tieto veci sa nemohli použiť alebo spotrebovať, musia sa znovu vyviezť v predpísanej dobe. Dokiaľ sa znovu nevyvezú, zostanú k dispozícii ustanovenému leteckému dopravnému podniku, avšak pod dozorom colných úradov.
Článok 6
1.
Letecké dopravné podniky oboch Zmluvných strán budú mať spravodlivú a rovnakú možnosť prevádzať dohodnuté služby na určených linkách medzi svojimi krajinami.
2.
Pri prevádzaní dohodnutých služieb budú letecké dopravné podniky každej zo Zmluvných strán prihliadať k záujmu leteckých dopravných podnikov druhej Zmluvnej strany tak, aby nezasiahli nevhodným spôsobom do služieb, ktoré tieto letecké dopravné podniky zabezpečujú na tých istých linkách, nech už celých alebo ich častiach.
3.
Dohodnuté služby poskytované ustanovenými leteckými dopravnými podnikmi Zmluvných strán budú v úzkom súlade s verejnými požiadavkami, kladenými na dopravu na určených linkách a ich prednostným cieľom bude, aby pri primeranom zaťažení poskytli takú kapacitu, ktorá by uspokojila bežné a rozumne predvídané požiadavky prepravy cestujúcich, tovaru a pošty z územia Zmluvnej strany, ktorá ustanovila letecký dopravný podnik, alebo určených pre toto územie. Opatrenia pre prepravu cestujúcich, tovaru a pošty, tak nakladaných, ako aj vykladaných v miestach pristátia na určených linkách na území iných štátov než toho, ktorý ustanovil letecký dopravný podnik, sa vykonajú v zhode so všeobecnými zásadami, podľa ktorých má byť kapacita v súlade:
a)
s požiadavkami na prepravu na územie a z územia Zmluvnej strany, ktorá ustanovila letecký dopravný podnik;
b)
s požiadavkami na prepravu v oblasti, ktorú letecký dopravný podnik preletáva po prihliadnutí k iným dopravným službám zavedeným leteckými dopravnými podnikmi štátov zahrnutých v tejto oblasti; a
c)
s požiadavkami prevádzky na preletových leteckých linkách.
Článok 7
1.
Sadzby za všetky dohodnuté služby budú určené v primeranej výške s patričným prihliadnutím k všetkým smerodajným činiteľom včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, charakteristiky služieb (napríklad rýchlosti a úrovne starostlivosti o cestujúcich) a k sadzbám iných leteckých dopravných podnikov za ktorýkoľvek úsek určenej linky. Tieto sadzby sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.
2.
Sadzby uvedené v odseku 1 tohto článku spolu s výškou provízií zástupcov súvisiacou so sadzbami budú pokiaľ možno dohodnuté medzi príslušnými ustanovenými leteckými dopravnými podnikmi pre každú určenú linku, po porade s ostatnými leteckými dopravnými podnikmi vykonávajúcimi lety na tejto celej linke alebo jej časti. Ak to bude možné, uskutoční sa takáto dohoda prostredníctvom systému pre určenie sadzieb Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Takto dohodnuté sadzby budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch Zmluvných strán.
3.
Ak sa nemôžu ustanovené letecké dopravné podniky dohodnúť na ktorejkoľvek z týchto sadzieb alebo ak sa z nejakého iného dôvodu nedosiahne dohoda o sadzbe v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, pokúsia sa o dohodu o určení sadzby letecké úrady Zmluvných strán.
4.
Ak sa nedohodnú letecké úrady na schválení akejkoľvek sadzby predloženej im podľa odseku 2 tohto článku alebo na určení akejkoľvek sadzby podľa odseku 3, bude spor riešený v zhode s ustanoveniami článku 12 tejto Dohody.
5.
Sadzba, s ktorou nesúhlasia letecké úrady ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, vstúpi v platnosť len podľa ustanovenia odseku 3 článku 12 tejto Dohody.
6.
Sadzby, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami tohto článku, zostanú v platnosti až do zavedenia nových sadzieb v zhode s ustanoveniami tohto článku.
Článok 8
1.
Ustanovené letecké dopravné podniky Spojeného kráľovstva budú môcť prevádzať všetky nadbytočné zárobky svojmu ústrediu v librách šterlingov podľa oficiálneho kurzu platného v deň platby.
2.
Ustanovené letecké dopravné podniky Československej republiky budú môcť prevádzať všetky nadbytočné zárobky svojmu ústrediu v librách šterlingov.
3.
Tieto prebytky bude možno voľne prevádzať a nebudú podrobené žiadnemu zdaneniu alebo inému obmedzeniu.
4.
Cestujúci budú pri nákupe leteniek v Československej republike alebo v Spojenom kráľovstve mať možnosť voľby medzi použitím lietadiel dopravného podniku Československa alebo Spojeného kráľovstva; táto zásada sa bude vzťahovať i na tovar.
Článok 9
Ustanovené letecké dopravné podniky jednej Zmluvnej strany budú mať právo udržiavať na území druhej Zmluvnej strany taký technický a obchodný personál, aký je potrebný na prevádzku dohodnutých služieb. Tieto osoby budú mať voľnosť konania primeranú na plnenie svojich bežných povinností.
Článok 10
Letecké úrady ktorejkoľvek z oboch Zmluvných strán poskytnú leteckým úradom druhej Zmluvnej strany na ich žiadosť periodické alebo iné štatistické údaje v rozsahu, aký je potrebný na získanie prehľadu o kapacite poskytovanej pri prevádzke dohodnutých služieb ustanovenými leteckými dopravnými podnikmi prvej Zmluvnej strany. Údaje budú zahrňovať všetky informácie nutné pre takýto prehľad.
Článok 11
Letecké úrady Zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a prekonzultujú vzájomne v záujme úzkej spolupráce všetky otázky týkajúce sa plnenia tejto Dohody.
Článok 12
1.
Ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k sporu týkajúcemu sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, budú Zmluvné strany predovšetkým sa usilovať o jeho riešenie cestou rokovania.
2.
Ak nedosiahnu Zmluvné strany riešenie cestou rokovania, môže byť na žiadosť ktorejkoľvek z oboch Zmluvných strán spor predložený na rozhodnutie tribunálu zloženému z troch rozhodcov, pričom každá Zmluvná strana vymenuje jedného a oba takto vymenovaní rozhodcovia ustanovia tretieho. Každá Zmluvná strana vymenuje rozhodcu v lehote šesťdesiat dní odo dňa, keď dostala od druhej Zmluvnej strany diplomatickú nótu žiadajúcu o arbitráž a tretí rozhodca bude ustanovený v priebehu ďalších šesťdesiat dní. Ak ktorákoľvek z oboch Zmluvných strán v určenom čase nevymenuje rozhodcu alebo ak nebude v určenom čase určený tretí rozhodca, môže ktorákoľvek Zmluvná strana požiadať predsedu Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby ustanovil rozhodcu alebo viacej rozhodcov podľa potreby.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť sa všetkým rozhodnutiam podľa odseku 2 tohto článku.
Článok 13
1.
Ak bude jedna zo Zmluvných strán považovať za žiadúce vykonať zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, nadobudne táto zmena účinnosť, ak sa na nej dohodnú Zmluvné strany, výmenou nót o jej schválení.
2.
V prípade uzavretia akéhokoľvek všeobecného mnohostranného dohovoru týkajúceho sa leteckej dopravy záväzného pre obe Zmluvné strany, bude po dohode medzi Zmluvnými stranami táto Dohoda pozmenená tak, aby bola v súlade s ustanoveniami takéhoto dohovoru.
Článok 14
Každá z oboch Zmluvných strán môže kedykoľvek zaslať oznámenie výpovede druhej Strane, ak hodlá vypovedať túto Dohodu. Toto oznámenie výpovede sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak je takáto výpoveď daná, stráca táto Dohoda účinnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď druhá Zmluvná strana dostane oznámenie výpovede, ak sa výpoveď po dohode nezruší pred uplynutím tohto obdobia. Ak nepotvrdí druhá Zmluvná strana príjem oznámenia výpovede, bude sa predpokladať, že ho dostala štrnásť dní po tom, čo Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo prijala oznámenie o výpovedi.
Článok 15
Táto Dohoda a akákoľvek výmena nót podľa článku 13 sa bude registrovať u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.
Článok 16
Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu.
Na dôkaz toho zástupcovia riadne splnomocnení svojimi príslušnými vládami podpísali túto Dohodu.
Dané v Prahe 15. januára 1960 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a anglickom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej republiky:

Karel Štekl v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska:

Paul Grey v. r.
Zoznam liniek
Oddiel I
Linky, na ktorých sa budú vykonávať lety ustanoveným leteckým dopravným podnikom alebo podnikmi Spojeného kráľovstva (oboma smermi)
Londýn - Praha
Oddiel II
Linky, na ktorých sa budú vykonávať lety ustanoveným leteckým dopravným podnikom alebo podnikmi Československej republiky (oboma smermi)
Praha - Londýn
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.