Predpis bol zrušený predpisom 100/1960 Zb.

35/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.1960 do 10.07.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 9. apríla 1960
o zmene ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady a ústavného zákona o národných výboroch
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
(1)
Pre voľby do Národného zhromaždenia sa vytvorí 300 volebných obvodov.
(2)
Volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady sú zhodné s volebnými obvodmi vytvorenými na Slovensku pre voľby do Národného zhromaždenia.
§ 2
(1)
Funkčné obdobie Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady zvolených 28. novembra 1954 sa skončí 10. júna 1960.
(2)
Národné výbory zvolené 19. mája 1957 zostávajú v činnosti až do zvolenia nových národných výborov.
§ 3
Orgány štátnej moci pracujúceho ľudu v krajoch, okresoch a v obciach sú krajské národné výbory, okresné národné výbory, mestské národné výbory, obvodné národné výbory a miestne národné výbory; v hlavnom meste v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy a obvodné národné výbory.
§ 4
Týmto ústavným zákonom sa mení ustanovenie § 2 ods. 2 ústavného zákona č. 26/1954 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady, ustanovenie § 4 ods. 1 ústavného zákona č. 33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch a ustanovenie § 2 prvej vety ústavného zákona č. 12/1954 Zb. o národných výboroch.
§ 5
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom, keď budú zvolené národné výbory v roku 1960. Vykoná ho vláda.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.