193/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.1961

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
VYHLÁŠKA
Ministerstva palív a energetiky
z 24. decembra 1960,
ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru
Ministerstvo palív a energetiky ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa § 9 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:
§ 1
Rozvoj výrobných síl a stúpajúca úroveň nášho národného hospodárstva umožňuje, aby sa upustilo od vyberania niektorých poplatkov a náhrad od obyvateľstva a od socialistických organizácií. V tejto súvislosti zrušuje sa aj vyberanie náhrad za výkony pri vykonávaní odborného technického dozoru.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.
Minister:

Černík v. r.