189/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1960 do 31.12.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
VLÁDNE NARIADENIE
z 20. decembra 1960,
ktorým sa mení vládne nariadenie č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa §§ 41 a 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 sa mení a znie:
„(2)
Predsedom, ich námestníkom, tajomníkom národných výborov a ďalším členom rád národných výborov, ako aj predsedom posudkových komisií sociálneho zabezpečenia krajských a okresných národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, poskytuje organizácia na žiadosť rady národného výboru, o funkcionára ktorého ide, neplatené pracovné voľno.“.
2.
V § 3 sa vsunuje za odsek 2 odsek 3 tohto znenia:
„(3)
Poslancom miestnych národných výborov, ktorí pri svojom zamestnaní vykonávajú funkciu predsedu, jeho námestníka alebo tajomníka miestneho národného výboru poskytuje organizácia náhradu ušlého zárobku najviac v rozsahu do 20 hodín mesačne. V mimoriadnych prípadoch, kde by bolo treba poskytnúť pracovné voľno vo väčšom rozsahu, uhradí im zárobok ušlý za ďalšie hodiny výkonu funkcie namiesto organizácie národný výbor. Pokiaľ títo funkcionári nie sú v zamestnaneckom pracovnom pomere alebo sú domáckymi robotníkmi, poskytne im národný výbor celú náhradu zárobku, ktorý im ušiel výkonom funkcie.“.
3.
Doterajší § 3 ods. 3 sa označuje ako § 3 odsek 4.
4.
§ 4 sa mení a znie:
„Funkcionárom národných výborov uvedeným v § 2 ods. 2 poskytuje národný výbor začínajúc funkčným obdobím 1960 odmenu za výkon funkcie. Odmena je zhodnotením rozsahu zodpovednosti a významu funkcie a u funkcionárov národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, zahrňuje i náhradu ušlého zárobku.“.
5.
§ 5 sa mení a znie:
„Funkcionári národných výborov uvedení v § 2 ods. 2, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, posudzujú sa z hľadiska predpisov o platenej dovolenke na zotavenie a pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ako zamestnanci národných výborov.“.
6.
§ 7 sa mení a znie:
„Ustanovenia § 1, § 2 ods. 1 a 3, § 3 ods. 1, 2 a 4 a § 6 sa vzťahujú i na občanov zvolených národným výborom za členov jeho komisií.“.
Čl. II
Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.