147/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
z 3. októbra 1960
o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa § 6 zákona č. 98/1950 Zb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania:
§ 1
Finančná a účtovná služba majetkovej podstaty pozemkových reforiem vykonávaná doteraz Štátnou sporiteľňou v Prahe 1 a Štátnou sporiteľňou v Bratislave, a úkony s ňou súvisiace sa postupne a v rozsahu určenom Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií prenáša na okresné národné výbory.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie ministra pôdohospodárstva č. 129/1951 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Štrougal v. r.