124/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.1960 do 31.07.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 10. augusta 1960,
ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Ustanovenie §§ 1 a 6 vládneho nariadenia č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy sa mení a znie takto:
㤠1
(1)
Štátnu banskú správu vykonávajú:
1.
Ústredný banský úrad v Prahe,
2.
Obvodné banské úrady v Prahe, Kladne, Stode, Lokti, Tepliciach, Pardubiciach, Brne, Ostrave, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Spišskej Novej Vsi.
(2)
Z pobočky Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici so sídlom v Prievidzi sa zriaďuje Obvodný banský úrad v Prievidzi.
§ 6
Zriaďovať a rušiť obvodné banské úrady patrí vláde, ktorá určí aj podrobnejšiu úpravu štátnej banskej správy.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.