120/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
VLÁDNE NARIADENIE
z 5. augusta 1960
o zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zlučujú Fakulta inžinierskeho staviteľstva s Fakultou architektúry a pozemného staviteľstva vo Fakultu stavebnú a zrušuje sa Fakulta ekonomicko-inžinierska.
§ 2
Sídlo Vysokej školy dopravnej v Prahe sa postupne prenáša z Prahy do Žiliny; názov Vysokej školy dopravnej v Prahe sa preto s účinnosťou od 1. septembra 1962 mení a znie: Vysoká škola dopravná v Žiline.
§ 3
Na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe sa zriaďuje Fakulta automatizácie a ekonomiky chemickej výroby.
§ 4
Vysoká škola strojnícka a elektrotechnická v Plzni sa rozdeľuje na Fakultu strojnícku a na Fakultu elektrotechnickú.
§ 5
(1)
Názov Vysokej školy strojníckej v Liberci sa mení a znie: Vysoká škola strojnícka a textilná v Liberci.
(2)
Vysoká škola strojnícka a textilná v Liberci sa rozdeľuje na Fakultu strojnícku a Fakultu textilnú.
§ 6
Na Vysokej škole pôdohospodárskej v Prahe sa zriaďuje Fakulta prevádzkovo-ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach.
§ 7
Na Vysokom učení technickom v Brne sa zlučujú Fakulta inžinierskeho staviteľstva s Fakultou architektúry a pozemného staviteľstva vo Fakultu stavebnú.
§ 9
Na Univerzite Karlovej v Prahe sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút osvety a novinárstva.
§ 10
Názov univerzity v Brne znie: Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Brne.
§ 11
(1)
Fakulta farmaceutická Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne a Fakulta farmaceutická Univerzity Komenského v Bratislave sa zlučujú vo Fakultu farmaceutickú Univerzity Komenského v Bratislave.
(2)
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút telesnej výchovy a športu.
§ 12
Názov Fakulty výrobno-ekonomickej na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: Fakulta odvetvových ekonomík.
§ 13
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1960.
Široký v. r.