Chronologický register predpisov ročníka 1960

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny
2/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecnom dohovore o autorskom práve
3/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy
4/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o oslobodení budov slúžiacich kultúrnym účelom od domovej dane
5/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6/1960 Zb. Vyhláška Rady Krajského národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
7/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
8/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentova žiakov pri výrobnej práci v závodoch
9/1960 Zb. Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
10/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia
11/1960 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti
12/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach dojednaných v Ottawe 3. októbra 1957
13/1960 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1960
14/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočte Slovenska na rok 1960
15/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vyhlášky o hospodárskych vzťahoch pri vykonávaní dovozu tovaru
16/1960 Zb. Uradné oznámenie Ministerstva zahraničných vecí o autorskom práve
17/1960 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí
18/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách
19/1960 Zb. Vyhláška ministra dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
20/1960 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou
21/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
22/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959
23/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou o leteckých službách.
24/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
25/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a pôdohospodárstva o ochranných opatreniach v brucelóznych stajniach a izolátoch
26/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o chytaní ondatry pižmovej a zbere jej kožiek
27/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií
28/1960 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovej dovolenke zamestnancov
29/1960 Zb. Vyhláška ministra školstva a kultúry, ktorým sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe
30/1960 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o štátnej službe pre miery a váhy
31/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok
32/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o výkupe surového dreva a o mimoriadnom zásobovaní drevom
33/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 38/1959 Zb. týkajúcich sa Poľskej ľudovej republiky
34/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb
35/1960 Zb. Ústavný zákon o zmene ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady a ústavného zákona o národných výboroch
36/1960 Zb. Zákon o územnom členení štátu
37/1960 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o voľbách do Národného zhromaždenia
38/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
39/1960 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov
40/1960 Zb. Zákon o vykonaní novej územnej organizácie súdov
41/1960 Zb. Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov
42/1960 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev
43/1960 Zb. Vládna vyhláška o vykonávaní projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
44/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov
45/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
46/1960 Zb. Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb
47/1960 Zb. Vyhláška ministra financií a Štátnej plánovacej komisie o zmene vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby
48/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o stiahnutí štátoviek po 1 Kčs vzoru 1953
49/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné ceny pre predaj elektriny v drobnom
50/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov
51/1960 Zb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
52/1960 Zb. Vládne nariadenie o zrušení štátneho výboru pre výstavbu
53/1960 Zb. Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb
54/1960 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky a vlády Československej republiky o amnestii
55/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
56/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
57/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně
58/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
59/1960 Zb. Úradné oznámenie Ministerstva školstva a kultúry o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva a kultúry č. 44/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú.l. (Ú.v.) o úprave autorských odmien za literárne diela, v znení neskorších predpisov 1)
60/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
61/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Indickou republikou o kultúrnej spolupráci
62/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o renovácii nevratných drevených obalov
63/1960 Zb. Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
64/1960 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia pre účely sociálneho zabezpečenia
65/1960 Zb. Zákon o národných výboroch
66/1960 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
67/1960 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon)
68/1960 Zb. Vládne nariadenie o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami
69/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
70/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení
71/1960 Zb. Vládne nariadenie o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov
72/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a vnútra o omamných látkach
73/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva o náhradách za odber povrchovej vody
74/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami
75/1960 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o podnikových fondoch pracujúcich v strojových a traktorových staniciach
76/1960 Zb. Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici
77/1960 Zb. Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív
78/1960 Zb. Vládna vyhláška o rozpočtovom poriadku národných výborov
79/1960 Zb. Vládne nariadenie o oprávomoci a zodpovednosti Národného výboru hlavného mesta Prahy a obvodných národných výborov v Prahe
80/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
81/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
82/1960 Zb. Vládne nariadenie o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
83/1960 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
84/1960 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)
85/1960 Zb. Vládna vyhláška o vykonaní ščítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961
86/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o riadení rozvoja v odbore technických plynov
87/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva vnútra o zavedení bezpečného filmu
88/1960 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa mení vyhláška č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy
89/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov
90/1960 Zb. Vyhláška Povereníctva financií o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov
91/1960 Zb. Vládne nariadenie o správnom konaní
92/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
93/1960 Zb. Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov študijných odborov technická a jadrová fyzika a jadrové inžinierstvo
94/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
95/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu
96/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou
97/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
98/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode
99/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku
100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky
101/1960 Zb. Zákon o zlúčení ministerstiev, o prevedení riadenia vodného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a o zmene názvu Ministerstva stavebníctva
102/1960 Zb. Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe
103/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii
104/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav
105/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode
106/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o hospodárení kovovým odpadom
107/1960 Zb. Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
108/1960 Zb. Zákon o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady
109/1960 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
110/1960 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení dekrétu prezidenta republiky z 22. augusta 1945 č. 57 Zb. o platoch členov vlády
111/1960 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhradách poslancov Národného zhromaždenia
112/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
113/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
114/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
115/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
116/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
117/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou
118/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov
119/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l. (č. 287/1953 Ú. v.) o výrobe, výkupe a výdaji osiva a sadiva z množiteľských plôch vyňatých z dodávkovej povinnosti v znení vyhlášky č. 132/1955 Ú. l. (Ú. v.)
120/1960 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
121/1960 Zb. Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby absolventov vysokých škôl zaradených do vojenskej prípravy na týchto školách
122/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Ministerstva financií o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora
123/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch niektorých hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a o úhrade ich strát
124/1960 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy
125/1960 Zb. Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú obvody a pôsobnosť obvodných banských úradov
126/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
127/1960 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o uzavieraní hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie
128/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
129/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
130/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky
131/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l. (Ú. v.) o učebných odboroch
132/1960 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou
133/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku
134/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora
135/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk
136/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii.
137/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých poľských cenných papierov československým štátom
138/1960 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch
139/1960 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
140/1960 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o poverení rozhodovaním niektorých sporov patriacich pred Štátnu arbitráž Československej socialistickej republiky
141/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú pravidlá cestnej premávky
142/1960 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov a uplatňovaní sankcií
143/1960 Zb. Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany
144/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci
145/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach samoviazačových motúzov, o výdaji povrázkových povriesel, o vrátení použitých samoviazačových motúzov a o ich cenách
146/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady
147/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem
148/1960 Zb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
149/1960 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb
150/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
151/1960 Zb. Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia
152/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o finančných zdrojoch hospodárskych organizácií riadených národnými výbormi a o úhrade ich strát
153/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
154/1960 Zb. Vládna vyhláška o podnikových fondoch pracujúcich
155/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach
156/1960 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy)
157/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o uvoľňovaní a kontrole mzdových fondov Štátnou bankou československou
158/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnej spolupráci na úseku banskej záchrannej služby
159/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy k zákonu č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve
160/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch
161/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov
162/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám
163/1960 Zb. Zákon o štátnom znaku a o štátnej vlajke
164/1960 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
165/1960 Zb. Zákon o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky
166/1960 Zb. Zákon o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon)
167/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
168/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom
169/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS)
170/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
171/1960 Zb. Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní
172/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o inseminácii hospodárskych zvierat
173/1960 Zb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
174/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
175/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách
176/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
177/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, Ministerstva výstavby a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov
178/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o opatreniach na ochranu čistoty ovzdušia
179/1960 Zb. Vyhláška předsedy Ústredního báňského úřadu kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
180/1960 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o uvoľňovaní a kontrole osobných nákladov (výdavkov) mimo mzdového fondu
181/1960 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v r. 1961
182/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o bezpečnosti práce pri obsluhe hospodárskych zvierat
183/1960 Zb. Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov
184/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí
185/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
186/1960 Zb. Zákon o sústave výchovy a vzdelávania
187/1960 Zb. Vyhláška ministra financií o vykonávaní pokladničných operácií
188/1960 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
189/1960 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
190/1960 Zb. Vyhláška ministra vnútra o úplnom znení vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
191/1960 Zb. Vyhláška Predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
192/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
193/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l. (č. 114/1953 Ú. v.) o náhradách za výkony pri vykonávaní odborne-technického dozoru
194/1960 Zb. Vyhláška rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
195/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov