79/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
Zákon
z 18. decembra 1959
o zrušení dane z predstavení
Národné zhromaždenie Republiky československej sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Uskutočnenie socialistickej kultúrnej revolúcie vyžaduje, aby sa pracujúci ako tvorcovia kultúrnych hodnôt aktívne zúčastňovali na rozvíjaní kultúry, vzdelania a výchovy. Rovnako významné sú i úlohy v telesnej výchove, ktorá je v socialistickej spoločnosti významnou zložkou kultúrneho života a neodlučiteľnou súčasťou socialistickej výchovy.
Dosiahnutá úroveň nášho socialistického hospodárstva umožňuje podporovať úsilie pracujúcich zamerané na splnenie týchto úloh tak, aby sa ich aktívna účasť na poli kultúry i telesnej výchovy mohla plne rozvinúť. Všetky akcie, podniky a predstavenia, ktorých prostredníctvom sa budú tieto úlohy plniť, sa oslobodzujú od dane a vyberanie dane z predstavení sa zrušuje.
Daň z predstavení sa preto nebude v budúcnosti vyberať z usporadúvaní výstav, prednášok, literárnych programov, divadelných, hudobných a filmových predstavení každého druhu, kurzov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy, tanečných a ľudových zábav, podnikov športových, branných a telovýchovných a pod.
§ 2
Zrušuje sa zákon č. 81/1952 Zb. o dani z predstavení a predpisy podľa neho vydané.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykoná ho minister financií v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.