Predpis bol zrušený predpisom 370/1997 Z. z.

76/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1998 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
ZÁKON
z 18. decembra 1959
o niektorých služobných pomeroch vojakov
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 40
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1960, s výnimkou ustanovenia § 4, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960; vykonajú ho minister národnej obrany a minister vnútra Československej socialistickej republiky.
Čl. I.
Ustanovenia zákona, pokiaľ sa vzťahujú na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, sa primerane vzťahujú aj na príslušníkov Zboru nápravnej výchovy. Pôsobnosť, ktorá podľa zákona patrí ministrovi vnútra Československej socialistickej republiky alebo ministrom vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, patrí, pokiaľ ide o príslušníkov Zboru nápravnej výchovy, ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. II
Príspevok za službu priznaný podľa doterajších predpisov zostáva nedotknutý, pokiaľ je to pre oprávneného výhodnejšie.
Čl. II
Príspevok za službu a platové vyrovnanie, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované v doterajších výmerách a posudzujú sa podľa doterajších predpisov. Ustanovenie § 33 ods. 9 sa vzťahuje aj na príspevky, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. III
(1)
Tento zákon sa vzťahuje aj na vojakov z povolania prijatých do služobného pomeru podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak vojak z povolania po splnení povinnosti na ďalšiu službu požiada o prepustenie zo služobného pomeru s odôvodnením, že do ozbrojených síl vstupoval podľa doterajších predpisov, prerokuje sa jeho žiadosť z hľadiska potrieb zabezpečenia obranyschopnosti štátu, bojaschopnosti ozbrojených síl a dôvodov hodných osobitného zreteľa a bude prepustený do dvoch rokov odo dňa podania žiadosti o prepustenie; za podmienok uvedených v § 33 ods. 1 patrí týmto vojakom príspevok za službu. Podrobnosti ustanovia Federálne ministerstvo národnej obrany a Federálne ministerstvo vnútra.
Čl. IV
(1)
Príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy, ktorý zložil služobnú prísahu podľa jej doterajšieho znenia, je služobný orgán povinný predložiť na zloženie služobnú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; príslušníkovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či služobnú prísahu podľa tohto zákona zloží. Ak príslušník odmietne zložiť služobnú prísahu podľa tohto zákona, jeho služobný pomer sa skončí dňom, keď k odmietnutiu došlo. Ak príslušník nezloží služobnú prísahu v dobe určenej mu na uváženie, skončí sa jeho služobný pomer posledným dňom tejto doby. V prípade, že služobnú prísahu nemohol príslušník zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol služobnú prísahu zložiť. Skončenie služobného pomeru sa v týchto prípadoch posudzuje ako skončenie služobného pomeru uvoľnením zo závažných osobných dôvodov.
(2)
Vojakovi z povolania,3) vojakovi v ďalšej službe4) a vojakovi vo výslužbe povolanému prechodne do činnej služby5) (ďalej len „vojak“), ktorý zložil vojenskú prísahu podľa jej skoršieho znenia, je veliteľ povinný predložiť na zloženie vojenskú prísahu podľa tohto zákona do dvoch mesiacov odo dňa, keď tento zákon nadobudne účinnosť; vojakovi sa pritom musí poskytnúť jeden mesiac na uváženie, či vojenskú prísahu podľa tohto zákona zloží. V prípade, že vojenskú prísahu nemohol vojak zložiť zo závažných dôvodov v určenej dobe, plynie mu nová doba jedného mesiaca po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemohol vojenskú prísahu zložiť. Ak vojak odmietne zložiť vojenskú prísahu podľa tohto zákona, bude prepustený ministrom národnej obrany zo služobného pomeru.
Čl. II
U vojakov z povolania, ktorí boli prijatí do služobného pomeru predo dňom účinnosti tohto zákona a boli zaviazaní na službu do vekových hraníc ustanovených v brannom zákone, sa považuje záväzok na službu za splnený, pokiaľ zotrvali v služobnom pomere po dobu desiatich rokov od ukončenia štúdia vojenskej strednej školy alebo vysokej školy, prípadne od prijatia do služobného pomeru, ak sa vojak z povolania na vojenskej škole nepripravoval.
Čl. III
Dovolenka podľa článkov I a II patrí vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávajú vojenskú činnú službu, a príslušníkom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby už za kalendárny rok 1991.
Čl. II
Prechodné ustanovenia
(1)
Trest zostrené nepovolenie vychádzok a u poddôstojníkov trest väzenia alebo časť uložený predo dňom účinnosti tohto zákona sa nevykoná.
(2)
Vojaci z povolania, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkujú živnosť alebo inú podnikateľskú činnosť alebo sú členmi riadiacich a kontrolných orgánov právnických osôb, ktorých cieľom činnosti je dosahovanie zisku, sú povinní túto činnosť ukončiť do dvoch mesiacov od účinnosti tohto zákona.
(3)
Štúdium vojakov z povolania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov. Náhrada nákladov za nesplnenie záväzku sa vymáha podľa predpisov platných v čase začatia štúdia.
(4)
Hodnostný plat pri skončení služobného pomeru a platové vyrovnanie, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa poskytujú za podmienok a vo výške ustanovenej doterajšími predpismi.
(5)
Príspevok za službu, na ktorý vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa zúčtuje podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona a ďalej sa považuje za výsluhový príspevok vo výmere, v akej sa priznal.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Barák v. r.
1)
Napr. zákon Českej národnej rady č. 200/1990 Zb. o priestupkoch, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon.
2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
§ 6 zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl.
1)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Zákon č. 161/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.
3)
Napr. zákon č. 172/1992 Zb. o vysokých školách, zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.
4)
Zákon č. 172/1990 Zb.
5)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6)
§ 91 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
7)
Napr. zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
11)
§ 37 ods. 3 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.
12)
Napr. § 29 tohto zákona.
13)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
14)
§ 24 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
15)
Napr. zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície, zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
16)
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
17)
§ 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.
§ 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.