7/1959 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 11. februára 1959
o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok
Dňa 26. júna 1958 sa dojednala v Prahe Dohoda medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok.
Vláda Dohodu schválila 17. septembra 1958 a prezident republiky ju ratifikoval 3. novembra 1958. Schválenie Dohody kompetentnými orgánmi Československej republiky bolo oznámené nótou z 25. novembra 1958 a jej schválenie kompetentnými orgánmi Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou zo 16. decembra 1958.
Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 16. decembrom 1958.
David v. r.