Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

68/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.1959 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
Vládne nariadenie
z 13. novembra 1959
o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Národného divadla“, „čestný člen Národného divadla v Prahe“ a „zaslúžilý pracovník Národného divadla“
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
(1)
Pre ocenenie vynikajúcich umelcov Národného divadla v Prahe, ktorí sa zaslúžili o vysokú úroveň tohto divadla a tak mimoriadne prispeli k plneniu jeho poslania slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickému umeniu a ľudovodemokratickému zriadeniu, sa zavádza čestný titul „zaslúžilý člen Národného divadla“.
(2)
Čestný titul „zaslúžilý člen Národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Národného divadla v Prahe, ktorí pracujú v tomto divadle aspoň 10 rokov a ktorí dosahujú sústavne také výsledky, že sa stávajú príkladom ostatným umelcom Národného divadla v Prahe i iných divadiel.
§ 2
Pre ocenenie vynikajúcich zahraničných umelcov, ktorí pôsobili v Národnom divadle v Prahe a ktorých práca bola pre toto divadlo významným prínosom, sa zavádza čestný titul „čestný člen Národného divadla v Prahe“.
§ 3
(1)
Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Národného divadla v Prahe sa zavádza čestný titul „zaslúžilý pracovník Národného divadla“.
(2)
Čestný titul „zaslúžilý pracovník Národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Národného divadla v Prahe, ktorí pracujú v tomto divadle aspoň 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným prevádzkovým a organizačným pracovníkom Národného divadla v Prahe i iných divadiel.
§ 4
(1)
Čestné tituly „zaslúžilý člen Národného divadla", „čestný člen Národného divadla v Prahe" a „zaslúžilý pracovník Národného divadla" udeľuje minister školstva a kultúry.
(2)
Zároveň s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister školstva a kultúry.
Dolanský v. r.

Kahuda v. r.