67/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.1959

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
Uznesenie
Národného zhromaždenia
z 19. novembra 1959
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 28. septembra 1959 č. 64 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
Fierlinger v. r.