58/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
Vládne nariadenie
z 12. augusta 1959
o zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách a podľa § 16 ods. 4 zákona č. 31/1953 Zb. o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (Školského zákona):
§ 1
(1)
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa zlučujú fakulta inžinierskeho staviteľstva s fakultou zememeračskou vo fakultu inžinierskeho staviteľstva a fakulta elektrotechnická s Fakultou slaboprúdovej elektrotechniky v Poděbradoch vo fakultu elektrotechnickú so sídlom v Prahe.
(2)
Na České vysoké učenie technické v Prahe sa prevádza z Univerzity Karlovej v Prahe fakulta technickej a jadrovej fyziky.
§ 2
(1)
Názov Vysokej školy železničnej v Prahe sa mení a znie: Vysoká škola dopravná v Prahe.
(2)
Na Vysokej škole dopravnej v Prahe sa zlučujú fakulta stavebná s fakultou dopravno-technickou vo fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a fakulta strojnícka s fakultou elektrotechnickou vo fakultu strojnícku a elektrotechnickú.
§ 3
Na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe sa mení názov fakulty chemickej technológie palív a znie: fakulta technológie palív a vody.
§ 4
(1)
Na Vysokú školu poľnohospodársku v Prahe sa prevádza z Českého vysokého učenia technického v Prahe fakulta lesnícka; táto fakulta sa postupne zrušuje začínajúc školským rokom 1959/60.
(2)
Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Prahe sa mení názov fakulty ekonomickej a znie: fakulta prevádzkovo-ekonomická.
§ 5
Na Vysokom učení technickom v Brne sa fakulta energetická rozdeľuje na fakultu strojnícku a na fakultu elektrotechnickú.
§ 6
(1)
Názov Vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Brne sa mení a znie: Vysoká škola pôdohospodárska v Brne.
(2)
Na Vysokej škole pôdohospodárskej v Brne sa zriaďuje fakulta prevádzkovo-ekonomická a fakulta agronomická sa zlučuje s fakultou zootechnickou vo fakultu agronomickú.
§ 7
Na Vysokej škole baníckej v Ostrave sa zlučuje fakulta banícka s fakultou geologickou vo fakultu banícko-geologickú; názov fakulty hutníckej sa mení a znie: fakulta hutnícka.**) fakulta ekonomickoinžinierska sa postupne zrušuje začínajúc školským rokom 1959/60.
§ 8
Na Vysokej škole technickej v Košiciach sa menia názvy fakulty ťažkého strojárenstva, fakulty baníckej a fakulty hutníckej a znejú: fakulta strojnícka, fakulta banícka a fakulta hutnícka.**)
§ 9
Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre sa zriaďuje fakulta prevádzkovo-ekonomická; fakulta agronomická sa zlučuje s fakultou zootechnickou vo fakultu agronomickú.
§ 10
(1)
Na Univerzite Karlovej v Prahe sa zlučujú fakulta filozoficko-historická s fakultou filologickou vo fakultu filozofickú a fakulta biologická s fakultou geologicko-geografických vied vo fakultu prírodovedeckú.
(2)
Na Univerzitu Karlovu v Prahe sa prevádza z Vysokej školy pedagogickej v Prahe fakulta s názvom Inštitút telesnej výchovy a športu.
(3)
Na Univerzite Karlovej v Prahe sa z Pobočky Fakulty všeobecného lekárstva v Plzni zriaďuje lekárska fakulta so sídlom v Plzni.
§ 11
Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe sa postupne zrušuje začínajúc školským rokom 1959/60.
§ 12
Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút národohospodárskeho plánovania. Fakulta financií a úveru sa zlučuje s fakultou štatistiky a s fakultou všeobecnoekonomickou vo fakultu politickej ekonómie. Názov fakulty vnútorného a zahraničného obchodu sa mení a znie: fakulta obchodná.
§ 13
Na Univerzite Palackého v Olomouci sa menia názvy fakulty spoločenských vied a fakulty prírodných vied a znejú: fakulta filozofická a fakulta prírodovedecká.
§ 14
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa zlučuje fakulta prírodovedecká s fakultou geologicko-geografických vied vo fakultu prírodovedeckú.
§ 15
Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa zriaďuje fakulta s názvom Inštitút národohospodárskeho plánovania a fakulta všeobecnoekonomická sa zlučuje s fakultou vnútorného obchodu a financií vo fakultu politickej ekonómie.
§ 17
Vysoká škola pedagogická v Prahe a Vysoká škola pedagogická v Bratislave sa postupne zrušujú začínajúc školským rokom 1959/60.
§ 18
Vyššie pedagogické školy v Prahe, Českých Budějoviciach, Plzni, Ústí nad Labem, Brne, Opave, Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove sa postupne zrušujú začínajúc školským rokom 1959/60.
§ 19
Na Akadémii múzických umení v Prahe sa mení názov fakulty filmovej a znie: fakulta filmová a televízna.
§ 20
Na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne sa zrušujú fakulta divadelná a fakulta hudobná. Táto vysoká škola sa nedelí na fakulty.
§ 21
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1959; vykoná ho minister školstva a kultúry v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Čl. I
§ 1
Na Univerzite Karlovej v Prahe sa menia názvy Inštitútu osvety a novinárstva a Inštitútu telesnej výchovy a športu a znejú: Fakulta osvety a novinárstva a Fakulta telesnej výchovy a športu.
§ 2
Na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave sa mení názov Chemickej fakulty a znie: Chemickotechnologická fakulta.
§ 3
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa mení názov Inštitútu telesnej výchovy a športu a znie: Fakulta telesnej výchovy a športu.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1965.
Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.
*)
Poznámka slovenskej redakcie: Uvedená fakulta hutnícka volala sa po slovensky fakultou hutníckou už aj v predchádzajúcom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 80/1951 Zb. o organizačných zmenách na vysokých školách (§ 1).
1)
.
**)
V slovenskom znení názov fakulty baníckej ostáva aj naďalej. Fakulta hutnícka volala sa po slovensky fakultou hutníckou už aj v predchádzajúcom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl (§ 6).
6)
.