Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

34/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1959 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
Vládne nariadenie
z 20. mája 1959,
ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu ,,Hrdina socialistickej práce"
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
Zavádza sa čestný titul „Hrdina socialistickej práce“, s ktorým je spojené právo nosiť zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce.
§ 2
(1)
Čestný titul „Hrdina socialistickej práce“ udeľuje prezident republiky na návrh vlády tomu, kto si obzvlášť vynikajúcou priekopníckou činnosťou, najmä v priemysle, pôdohospodárstve, doprave alebo obchode alebo vedeckými objavmi alebo technickými vynálezmi získal výnimočné zásluhy o víťazstvo socializmu v Československej republike a prispel k zveľadeniu národného hospodárstva, kultúry alebo vedy alebo k posilneniu obrannej schopnosti štátu.
(2)
Hrdinovi socialistickej práce môže prezident republiky zároveň udeliť Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti.
§ 3
(1)
Podrobnosti o podmienkach udelenia čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“, opis zlatej hviezdy Hrdinu socialistickej práce, podrobnosti o jej nosení, ako aj podrobnosti o nosení ostatných radov a vyznamenaní sú obsiahnuté v pripojených stanovách, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.
(2)
Veci čestného titulu „Hrdina socialistickej práce" spravuje predseda vlády.
§ 4
Zrušujú sa čestný titul Hrdina práce a Rad socializmu zriadené vládnym nariadením č. 30/1951 Zb.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.
Stanovy čestného titulu ,,Hrdina socialistickej práce"
Čl. I
(1)
Čestný titul ,,Hrdina socialistickej práce" sa udeľuje tomu, kto si obzvlášť vynikajúcou priekopníckou činnosťou, najmä v priemysle, pôdohospodárstve, doprave alebo obchode alebo vedeckými objavmi či technickými vynálezmi získal výnimočné zásluhy o víťazstvo socializmu v Československej republike a prispel k zveľadeniu národného hospodárstva, kultúry alebo vedy alebo k posilneniu obrannej schopnosti štátu.
(2)
Čestný titul ,,Hrdina socialistickej práce" udeľuje na návrh vlády prezident republiky, ktorý zároveň môže udeliť Hrdinovi socialistickej práce Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti.
(3)
Hrdina socialistickej práce dostane diplom o svojej pocte, zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a s ňou radovú knižku ako doklad na nosenie hviezdy.
(4)
Zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce má tvar plastickej päťcípej hviezdy s rozpätím hrotov 29 mm. Líc hviezdy je zdobený piatimi lúčami vybiehajúcimi z jej stredu. Na rube sú písmena ČSR, nad nimi kosák a kladivo a dole matričné číslo. Hviezda je razená zo zlata, jej povrch je leštený. Zlatým závesným krúžkom je zavesená na tmavočervenej stuhe 38 mm širokej a 30 mm dlhej, zasadenej horným jej koncom do zlatej pravouhlej svorky 3 mm širokej a 38 mm dlhej, zdobenej pozdĺžnymi rýhami.
(5)
Zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce sa nosí na ľavej strane pŕs za zlatou hviezdou Hrdinu ČSR nad všetkými československými radmi a vyznamenaniami, prípadne nad stuhami československých radov a vyznamenaní. Nosí sa vždy vcelku.
Čl. II
Čestný titul ,,Hrdina socialistickej práce" možno udeliť aj po smrti; v takomto prípade sa zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce a doklady doručia rodine vyznamenaného.
Čl. III
Ak zomrie vyznamenaný, ponecháva sa zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce a doklady ako pamiatka jeho rodine; nikto z rodiny ju však nesmie nosiť. Ak niet nikoho z rodiny zosnulého, treba zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a doklady vrátiť Úradu Predsedníctva vlády.
Čl. IV
(1)
Ak sa dopustí vyznamenaný konania, ktoré ho robí nehodným čestného titulu ,,Hrdina socialistickej práce" alebo ak vyšli dodatočne najavo skutočnosti svedčiace o tom, že mu čestný titul ,,Hrdina socialistickej práce" bol udelený nezaslúžene, čestný titul ,,Hrdina socialistickej práce" stráca.
(2)
Len čo stratu vysloví komisia zriadená podľa § 9 ods. 2 zákona č. 247/1949 Zb., treba zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a doklady ihneď vrátiť Úradu Predsedníctva vlády.
(3)
Úradu Predsedníctva vlády treba vrátiť zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a doklady, ktoré stratil odsúdený pri strate čestných práv občianskych vyslovenej súdom.
Čl. V
(1)
V prípade straty, odcudzenia a pod. môže Úrad Predsedníctva vlády vydať náhradnú zlatú hviezdu Hrdinu socialistickej práce a doklady za úhradu, ktorú sám určí.
(2)
Stratu a odcudzenie je vyznamenaný povinný ohlásiť bez meškania Úradu Predsedníctva vlády.
(3)
Zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce je nescudziteľná.
Čl. VI
Veci čestného titulu ,,Hrdina socialistickej práce" spravuje predseda vlády.
Poradie československých radov, vyznamenaní a odznakov s čestnými uznaniami
Čl. VII
(1)
Na ľavej strane pŕs zprava doľava sa radia nad všetkými československými radmi a vyznamenaniami zlatá hviezda Hrdinu ČSR a zlatá hviezda Hrdinu socialistickej práce.
Pod nimi sa radí zprava doľava:
Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti,
Rad republiky,
Rad červenej zástavy,
Rad červeného práporu práce,
Rad červenej hviezdy,
Rad práce,
Rad červenej hviezdy práce,
stužka laureáta štátnej ceny Klementa Gottwalda,
strieborná medaila Radu 25. februára 1948,
bronzová medaila Radu 25. februára 1948,
kríž Československého vojenského radu Bieleho leva ,,Za víťazstvo",
Československý vojnový kríž z roku 1914-1918,
Československý vojnový kríž z roku 1939,
I.
trieda Radu slovenského národného povstania,
zlatá medaila Čs. vojenského radu Bieleho leva ,,Za víťazstvo",
strieborná medaila Čs. vojenského radu Bieleho leva ,,Za víťazstvo",
II.
trieda Radu slovenského národného povstania,
medaila Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,
medaila Za zásluhy o obranu vlasti,
vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu,
vyznamenanie Za pracovnú vernosť,
medaila Za službu vlasti,
vyznamenanie Za vynikajúcu prácu,
vyznamenanie Za pracovnú obetavosť,
Medaila J. A. Komenského,
Medaila J. E. Purkyňu,
zlatá medaila Čs. vyznamenaní práce,
strieborná medaila Čs. vyznamenaní práce,
bronzová medaila Čs. vyznamenaní práce,
vyznamenanie Za statočnosť,
Čs. medaila za chrabrosť pred nepriateľom,
Čs. Jánošíkova medaila,
pamätná medaila Radu slovenského národného povstania,
strieborná medaila Čs. vojenského radu ,,Za slobodu",
strieborná Čs. vojenská medaila za zásluhy,
bronzová medaila Čs. vojenského radu ,,Za slobodu",
bronzová Čs. vojenská medaila za zásluhy.
(2)
Na pravej strane pŕs zľava doprava sa radia v tomto poradí:
strieborná hviezda Radu 25. februára 1948,
hviezda I. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",
zlatá hviezda Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,
vyznamenanie „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" I. stupňa,
hviezda II. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",
strieborná hviezda Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,
vyznamenanie „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" II. stupňa,
zlatá hviezda Čs. vojenského radu „Za slobodu".
(3)
Ak sa nosia len stužky radov a vyznamenaní, nosia sa vždy na ľavej strane pŕs a radia sa sprava doľava v tomto poradí:
stužka
Radu Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti,
striebornej hviezdy Radu 25. februára 1948,
hviezdy I. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",
zlatej hviezdy Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,
Radu republiky,
Radu červenej zástavy,
Radu červenej zástavy práce,
Radu červenej hviezdy,
Radu práce,
Radu červenej hviezdy práce,
laureáta štátnej ceny Klementa Gottwalda,
striebornej medaily Radu 25. februára 1948,
vyznamenania „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" I. stupňa,
hviezdy II. stupňa Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",
striebornej hviezdy Čs. veliteľského radu Jána Žižku z Trocnova,
bronzovej medaily Radu 25. februára 1948,
vyznamenania „Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií" II. stupňa,
kríža Čs. vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo",
zlatej hviezdy Čs. vojenského radu „Za slobodu"
a stužky ostatných radov a vyznamenaní v rovnakom poradí ako rady a vyznamenania in natura (odsek 1).
(4)
Pokiaľ sa neustanovuje inak, nosia sa čestné odznaky spojené s čestnými titulmi a verejnými uznaniami za čs. radmi a vyznamenaniami a pred pamätnými medailami a pamätnými odznakmi.