23/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.1959

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo 17. marca 1959
o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc
Dňa 13. júna 1958 bola vo Varšave dojednaná Zmluva medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc.
Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas ústavným zákonom zo 17. októbra 1958 č. 62 Zb. a prezident republiky ju ratifikoval 20. októbra 1958. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 14. februára 1959.
Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla platnosť 14. februára 1959.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
ZMLUVA
MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A POĽSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU
O KONEČNOM VYTÝČENÍ ŠTÁTNYCH HRANÍC
Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky, vedení prianím, aby štátne hranice medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou spojovali bratské národy oboch štátov v mierovej a priateľskej spolupráci, rozhodli sa uzavrieť Zmluvu o konečnom vytýčení štátnych hraníc a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov, a to:
Prezident Československej republiky -
Václava D a v i d a, ministra zahraničných vecí,
Štátna rada Poľskej ľudovej republiky -
Adama R a p a c k é h o, ministra zahraničných vecí,
ktorí, vymenivší si plnomocenstvá a zhľadavší ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1
(1)
Dnešné štátne hranice medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou konečne vytýčila Československo-poľská zmiešaná komisia pre vytýčenie štátnych hraníc zriadená na základe Protokolu medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vytýčení československo-poľských štátnych hraníc podpísaného v Prahe 23. septembra 1955.
(2)
Priebeh hraničnej čiary je vyznačený v dokumentoch o vytýčení štátnych hraníc, ktoré sú nedielnou súčasťou tejto Zmluvy.
Článok 2
Dokumenty o vytýčení štátnych hraníc sú:
1.
Protokolárny opis priebehu hraničnej čiary s náčrtmi v pomere 1:5 000 a s tabuľkou číselných údajov;
2.
Mapa československo-poľských štátnych hraníc;
3.
Záverečný protokol o činnosti Československo-poľskej zmiešanej komisie pre vytýčenie štátnych hraníc.
Článok 3
Štátne hranice vymedzujú v zvislom smere taktiež priestor nad zemou a pod zemou.
Článok 4
Táto Zmluva bude ratifikovaná a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.
Táto Zmluva bola spísaná vo Varšave 13. júna 1958 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Zmluvu a opatrili ju pečiatkami.
Z plnomocenstva prezidenta Československej republiky:
V. David v. r.

Z plnomocenstva Štátnej rady Poľskej ľudovej republiky:

A. Rapacki v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe zbierky zákonov na str.5.