21/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1959

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
Vládne nariadenie
zo dňa 20. februára 1959
o zmene sídla a názvu Okresného národného výboru Praha-východ
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 13/1954 Zb.o národných výboroch:
§ 1
Sídlo Okresného národného výboru doterajšieho okresu Praha-východ sa prenáša do Jílového a názov tohto okresu sa mení na okres Jílové.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Barák v. r.