12/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.1959 do 31.03.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
Zákon
z 20. februára 1959,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o vodnom hospodárstve
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
Distribúcia vody sa vykonáva podľa plánu, ktorého návrh zostavuje Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v spolupráci so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi; schvaľuje ho vláda ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. a) slová „ako je uvedené v §§ 6 a 7 ods. 4“ sa nahradzujú slovami „ako je uvedené v §§ 6 a 7“.
3.
§ 11 včítane nadpisu znie:
㤠11
Užívanie korýt tokov a pobrežných pozemkov
(1)
Pozemky, po ktorých odtekajú vody v tokoch, a pozemky v opustených korytách môže organizácia, ktorej náleží starostlivosť o vodný tok, prípadne organizácia upravujúca vodný tok, užívať bez náhrady na zriaďovanie, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, na prevádzanie vodohospodárskych stavieb alebo na vykonávanie vodohospodárskych prác a na iné vodohospodárske účely. Ak dôjde k pochybnostiam o tom, či ide o také pozemky a v akom rozsahu ich treba použiť, rozhodne vodohospodársky orgán.
(2)
Ustanovením predchádzajúceho odseku nie je dotknutá povinnosť vyžiadať si na vykonávanie takých prác povolenie podľa § 8 alebo súhlas podľa § 10.
(3)
Organizácia, ktorej náleží starostlivosť o vodný tok, prípadne organizácia upravujúca vodný tok, môže užívať pobrežné pozemky, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, na zriaďovanie, prevádzku a na udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, na prevádzanie vodohospodárskych stavieb alebo na vykonávanie vodohospodárskych prác a na iné vodohospodárske účely. Ak nedôjde medzi vlastníkom (správcom), prípadne užívateľom týchto pozemkov, a organizáciou starajúcou sa o vodný tok alebo ho upravujúcou k dohode o použití pozemkov a o náhrade, rozhodne o nich vodohospodársky orgán v súčinnosti s dotyčnými orgánmi. Pri určení výšky náhrady prihliadne vodohospodársky orgán k prospechu, ktorý má vlastník (správca), prípadne užívateľ, z vykonanej úpravy. U organizácií štátneho socialistického sektora platia predpisy upravujúce vzájomné poskytovanie náhrad.
(4)
Vlastníci pobrežných pozemkov sú povinní po vykonanom konaní trpieť, aby na týchto pozemkoch boli na ochranu brehov ponechané, odstraňované alebo novovysadzované stromy a kry bez nároku na náhradu. Vodohospodársky orgán môže uložiť vlastníkom pobrežných pozemkov, aby na svoj náklad odstránili bez nároku na náhradu stromy a kry, ak to vyžaduje ochrana brehov a nerušený odtok veľkých vôd.
(5)
Ťažiť piesok, štrk, bahno, s výnimkou liečivého bahna, okruhliaky a podobne z korýt tokov, včítane odstavených ramien, a odstraňovať nánosy a ostrovy novovzniknuté v tokoch možno len potiaľ, dokiaľ nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy. Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva určuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi, kto je oprávnený na ťažbu, a určuje jej všeobecné podmienky; v jednotlivých prípadoch udeľuje súhlas na ťažbu organizácia, ktorej náleží starostlivosť o vodný tok, ktorá aj určí jej podrobnejšie podmienky. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce vyhľadávanie a dobývanie vyhradených nerastov.“.
4.
§ 12 včítane nadpisu znie:
㤠12
Starostlivosť o vody a ich ochrana proti znečisťovaniu a zmene teploty
(1)
Kto akýmkoľvek spôsobom nakladá s povrchovými alebo podzemnými vodami, je povinný sa starať o uchovanie ich prirodzeného stavu. Tieto vody sa nesmú znečisťovať, ani sa nesmie umele meniť ich teplota, aby neutrpeli ich akosť, samočistiaca schopnosť a možnosť použitia na účely, na ktoré sú potrebné. Užívatelia vôd sú povinní plánovite odstraňovať doterajšie znečisťovanie vôd výstavbou potrebných čistiacich zariadení, starostlivosťou o riadnu prevádzku takýchto zariadení, sústavným vykonávaním a dodržiavaním opatrení v technológii výroby k znižovaniu nečistôt v odpadových vodách, vhodným rozmiesťovaním výrobných zariadení, ako aj dodržiavaním podmienok určených kompetentným vodohospodárskym orgánom na ochranu čistoty vody.
(2)
K ochrane vôd patrí aj starostlivosť o pramene, korytá tokov, nádrže, ako aj o studne a iné zariadenia pre zachytávanie podzemnej vody.
(3)
Ak dôjde k činom porušujúcim tieto povinnosti, rozhodne vodohospodársky orgán o spôsobe nápravy. Vodohospodárske orgány môžu tiež v rozsahu a za podmienok určených vládou ukladať za porušenia týchto povinností znečisťovateľom vôd majetkové sankcie.“.
5.
§ 13 včítane nadpisu znie:
㤠13
Ochrana proti škodlivým účinkom zvláštnych druhov vôd
(1)
Povrchové a podzemné vody treba chrániť proti škodlivým účinkom niektorých zvláštnych druhov vôd, najmä vôd rádioaktívnych, vôd soľných, banských a zmiešaných so zemnými olejmi, a to už opatrením v závode, z ktorého takéto vody odtekajú. To isté platí aj pre použité i nepoužité odpadové vody z kúpeľných a žriedelných zariadení.
(2)
Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva určí v dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi všeobecné podmienky na ochranu povrchových a podzemných vôd.“.
6.
V § 14 ods. 3 slová „vodohospodársky orgán“ sa nahradzujú slovami „vodohospodárska organizácia (§ 17)“.
7.
§ 15 včítane nadpisu znie:
㤠15
Opatrenia na zlepšenie vodohospodárskych pomerov
Vlastníci a užívatelia pozemkov v povodí tokov sú povinní hospodáriť na nich tak, aby zároveň prispievali k zlepšeniu odtokových pomerov, k udržaniu pôdnej vlahy, k zlepšeniu pomerov podzemných vôd a k ochrane proti erózii. Podrobnosti, najmä pokiaľ ide o vymedzenie dotyčných pozemkov, o spôsob ich úpravy a o hospodárenie na nich, upraví Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode s Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva alebo iný kompetentný ústredný úrad v dohode s týmito ministerstvami podľa zásad štátneho vodohospodárskeho plánu a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva v odbore poľnohospodárskej a lesnej výroby.“.
8.
§ 16 včítane nadpisu znie:
㤠16
Vodohospodárske orgány
(1)
Vodohospodárskymi orgánmi podľa tohto zákona sú:
a)
Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva a Správa vodného hospodárstva na Slovensku,
b)
výkonné orgány národných výborov.
(2)
Správa vodného hospodárstva na Slovensku, na čele ktorej je predseda vymenovaný Zborom povereníkov, je podriadená povereníkovi poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.“.
9.
§ 17 sa mení a včítane nadpisu znie:
㤠17
Vodohospodárske organizácie
(1)
Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva zabezpečuje vykonávanie úloh pri rozvoji vodného hospodárstva a pri výstavbe, prevádzke a údržbe vodohospodárskych diel a zariadení vodohospodárskymi organizáciami podriadenými buď jemu priamo alebo riadenými výkonnými orgánmi národných výborov.
(2)
Minister energetiky a vodného hospodárstva, ako aj krajské národné výbory môžu po vyjadrení ministra financií zriaďovať na vykonávanie úloh pri rozvoji vodného hospodárstva a pri výstavbe, prevádzke a údržbe vodohospodárskych diel a zariadení vodohospodárske organizácie ako samostatné právnické osoby. Ak zriaďuje vodohospodársku organizáciu krajský národný výbor, je povinný vyžiadať si pred jej zriadením aj vyjadrenie ministra energetiky a vodného hospodárstva.
(3)
Právne pomery, organizáciu a činnosť vodohospodárskych organizácií podrobnejšie upravia štatúty, ktoré vydá minister energetiky a vodného hospodárstva, a ak ide o vodohospodárske organizácie zriaďované krajskými národnými výbormi, rady týchto národných výborov v dohode s ministrom energetiky a vodného hospodárstva.“.
10.
§ 18 sa mení a včítane nadpisu znie:
㤠18
Pôsobnosť a úlohy vodohospodárskych orgánov
(1)
Vodohospodárskym orgánom prislúcha v ich pôsobnosti najmä:
1.
vykonávať štátnu správu podľa tohto zákona na úseku vodného hospodárstva, a to pokiaľ ide aj o vodné toky, vodohospodárske meliorácie, ako aj iné vodohospodárske diela a zariadenia v pôsobnosti iných ústredných úradov a orgánov;
2.
starať sa o udržiavanie rovnováhy medzi kapacitou vodných zdrojov a spotrebou vody, vykonávať distribúciu vody pre všetky hospodárske a iné spoločenské potreby a starať sa o sústavné a účelné hospodárenie s vodou;
3.
starať sa o najhospodárnejšie a najúčelnejšie využitie všetkých vodných zdrojov z hľadiska potrieb národného hospodárstva a zabezpečovať ich sústavnú evidenciu;
4.
posudzovať investičné zámery a projektovú a rozpočtovú dokumentáciu investícií ktoréhokoľvek odvetvia národného hospodárstva, pokiaľ sa dotýkajú užívania vody, vypúšťania odpadových vôd alebo ochrany proti vode, z hľadiska širších vodohospodárskych záujmov;
5.
starať sa o čistotu povrchových a podzemných vôd z hľadiska vodohospodárskeho a rozhodovať o nutných alebo účelných opatreniach na zamedzenie alebo obmedzenie znečisťovania vôd;
6.
zabezpečovať starostlivosť o všetky vodné toky, včítane tokov neupravených, a vykonávať nad nimi vodohospodársky dohľad;
7.
starať sa o splavnosť vodných tokov a budovanie vodných ciest;
8.
zabezpečovať vykonávanie technických a organizačných opatrení pre neškodný odtok veľkých vôd a odchod ľadov;
9.
zabezpečovať plánovanie, plánovaciu a projektovú prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu vlastných vodohospodárskych diel a zariadení, včítane verejných studní;
10.
vykonávať znaleckú posudkovú a vodoprávnotechnickú činnosť v odbore vodného hospodárstva;
11.
zabezpečovať hydrologickú službu a hydrologický prieskum;
12.
riadiť výskum a technický rozvoj na úseku vodného hospodárstva, pokiaľ toto riadenie neprislúcha podľa § 19 ods. 1 písm. b) Ministerstvu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; starať sa o výchovu a školenie vodohospodárskych kádrov a spolupracovať s kompetentnými plánovacími orgánmi pri doplňovaní a rozmiesťovaní týchto kádrov;
13.
metodicky riadiť vodohospodárske organizácie (§ 17) podriadené radám národných výborov vo všetkých otázkach vodohospodárskych a usmerňovať tieto organizácie na úseku uplatňovania technického rozvoja a zavádzania novej technológie, ako aj v otázkach mzdovej politiky a otázkach cenových.
(2)
Podrobné vymedzenie pôsobnosti vodohospodárskych orgánov jednotlivých stupňov vykoná vláda.
(3)
Ústredné úrady a ich orgány sú povinné napomáhať vodohospodárske orgány pri plnení ich úloh.“.
11.
§ 19 sa mení a včítane nadpisu znie:
㤠19
Úlohy Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na úseku vodného hospodárstva
(1)
Do pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prislúcha:
a)
plánovanie, plánovacia a projektová príprava, výstavba, prevádzka a údržba týchto vodohospodárskych diel a zariadení:
1.
vodohospodárskych meliorácií poľnohospodárskych pozemkov, s výnimkou vodohospodárskych diel a zariadení, ktoré neslúžia výhradne alebo prevažne poľnohospodárskej a lesnej výrobe;
2.
úprav vodných tokov, s výnimkou hraničných tokov, pokiaľ tieto úpravy sú potrebné na vykonanie vodohospodárskych meliorácií a na priame zvýšenie výnosnosti poľnohospodárskych pozemkov;
3.
lesníckotechnických meliorácií a hradení bystrín;
4.
rybníkov, pokiaľ slúžia alebo sú určené prevažne na poľnohospodárske účely;
5.
vodovodov a kanalizácií vykonávaných v súvislosti s výstavbou spoločných objektov poľnohospodárskej výroby;
b)
riadenie výskumu a technického rozvoja, pokiaľ sa týkajú činností uvedených pod písm. a).
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vykonáva úlohy uvedené v odseku 1 priamo, prípadne orgánmi alebo organizáciami na to určenými.
(3)
Ministerstvá poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a energetiky a vodného hospodárstva môžu vo vzájomnej dohode podrobnejšie vymedziť pôsobnosť uvedenú v odseku 1.“.
12.
§ 20 sa mení a včítane nadpisu znie:
㤠20
Poľnohospodárske vodohospodárske organizácie
(1)
Minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže v dohode s radami krajských národných výborov a po vyjadrení ministra financií zriaďovať poľnohospodárske vodohospodárske organizácie ako samostatné právnické osoby.
(2)
Právne pomery, organizáciu a činnosť poľnohospodárskych vodohospodárskych organizácií upraví štatút, ktorý vydá minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.“.
13.
V § 21 ods. 1 slová „na vyzvanie orgánov Ústrednej správy vodného hospodárstva“ sa nahradzujú slovami „na vyzvanie vodohospodárskych orgánov“.
14.
§ 22 včítane nadpisu znie:
㤠22
Dozor
(1)
Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva vykonáva buď priamo alebo prostredníctvom vodohospodárskych orgánov nižších stupňov hlavný dozor nad hospodárením s vodou, nad užívaním vody a jej ochranou proti znečisťovaniu; tieto orgány aj dozerajú pri všetkých vodohospodárskych dielach a zariadeniach, či sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a rozhodnutia vodohospodárskych orgánov podľa neho vydané.
(2)
Týmto ustanovením nie sú dotknuté predpisy o vykonávaní dozoru nad lesníckotechnickými melioráciami, predpisy o požiarnej ochrane týkajúce sa tiež ochrany proti živelným pohromám, najmä povodniam, predpisy o dozore nad prevádzkou a udržiavaním vodných elektrární, predpisy o dozore nad plavbou, prevádzkou a používaním verejných prístavov a prekladísk a iné predpisy o dozore nad vodohospodárskymi dielami.“.
15.
§ 23 znie:
㤠23
(1)
Pôsobnosť výkonných orgánov národných výborov vo veciach vodného hospodárstva vykonávajú výkonné orgány tých národných výborov, v obvodoch ktorých sa zriaďuje vodohospodárske alebo iné dielo, na ktoré sa dáva povolenie alebo súhlas, alebo v obvode ktorých sa vykonáva opatrenie.
(2)
Povolenie podľa § 8 udeľujú výkonné orgány národných výborov na podklade úvodného projektu, ktorý im predloží žiadateľ pred jeho schválením; povolenie udelia po vykonanom konaní, a to rozhodnutím, v ktorom sa uvedú najmä účel, miesto, spôsob, rozsah (miera) a podmienky užívania vody, vypustenia odpadových vôd alebo ochrany proti vode.
(3)
Rozhodnutie výkonného orgánu národného výboru, ktorým sa povoľuje zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, je zároveň rozhodnutím o prípustnosti stavby podľa zákona o stavebnom poriadku.
(4)
Ak vyžaduje prevedenie stavby, prípadne jej častí, okrem povolenia podľa § 8 ešte povolenie podľa osobitných predpisov (napr. železničných, telekomunikačných a pod.), vykoná sa konanie o vodohospodárskom povolení stavby, pokiaľ to povaha veci nevylučuje, súčasne s konaním o povolení stavby podľa osobitných predpisov.
(5)
Výkonný orgán národného výboru môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, ak to vyžaduje iný dôležitejší všeobecný záujem; ak došlo k zmene alebo zrušeniu povolenia v prospech iného žiadateľa, určí výkonný orgán národného výboru zároveň povinnosť na náhradu majetkovej ujmy, ktorá vznikla doteraz oprávnenému zmenou alebo zrušením povolenia, a výšku tejto náhrady.
(6)
V konaní o udelení, zmene alebo zrušení povolenia sú účastníci povinní predniesť všetky pripomienky a námietky v lehote určenej výkonným orgánom národného výboru najneskoršie pri konečnom prejednaní.
(7)
Ak nerozhodne vodohospodársky orgán inak, je oprávnenie spojené so závodom, ktorému vodohospodárske dielo alebo zariadenie slúži.“.
16.
§ 24 znie:
㤠24
(1)
Pri investičnej činnosti ktoréhokoľvek odvetvia národného hospodárstva, pokiaľ sa týka užívania vody, vypúšťania odpadových vôd alebo ochrany proti vode, je investor povinný si vyžiadať už v príprave investičnej úlohy od vodohospodárskeho orgánu vyjadrenie, či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, prípadne za akých podmienok. V žiadosti uvedie investor potrebné množstvo vody, množstvo odpadovej vody a stupeň jej znečistenia. Vodohospodársky orgán preverí investíciu najmä z hľadiska jej umiestenia, využitia plánovaného vodohospodárskeho diela alebo zariadenia z hľadísk širších vodohospodárskych záujmov, zabezpečenia potrebného množstva vody, nutnosti čistenia odpadovej vody, ochrany proti vode, doterajšieho užívania vody inými spotrebiteľmi a či je v súlade so štátnym vodohospodárskym plánom. Vodohospodársky orgán môže uložiť investorovi splnenie určitých podmienok, najmä pokiaľ ide o spôsob a rozsah výstavby vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, jeho účelné a hospodárne využitie pre širšie vodohospodárske záujmy a podobne. Investor je povinný pripojiť k žiadosti o schválenie investičnej úlohy vyjadrenie, prípadne podmienky vodohospodárskeho orgánu.
(2)
Vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu je potrebné aj na plánovanú zmenu vo výrobnom procese závodu alebo zmenu rozsahu jeho výroby a na zmenu a úpravu vodohospodárskych diel a zariadení, i keď sa tieto zmeny a úpravy neprejavia investične, avšak ovplyvňujú vodné hospodárstvo.
(3)
Vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu, prípadne podmienky ním určené, nenahradzujú povolenie alebo súhlas podľa tohto zákona, ktorý je potrebný na vykonanie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia.“.
17.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou vodných elektrární spravovaných orgánmi Ministerstva palív a energetiky“.
18.
V § 26 predposledná veta znie:
„Ak nedôjde k dohode o výške náhrady škody, rozhodne o nej výkonný orgán okresného národného výboru.“.
19.
§ 27 včítane nadpisu znie:
㤠27
Náhrady za zvláštne užívanie vody a za užívanie vodohospodárskych diel a zariadení
(1)
Odberatelia a iní užívatelia vody sú povinní platiť vodohospodárskym organizáciám (§ 17) podľa zásad schválených vládou primerané náhrady za zvláštne užívanie vody, ktoré je umožnené alebo zlepšené vodohospodárskymi dielami alebo zariadeniami spravovanými týmito organizáciami, ako aj za užívanie týchto diel a zariadení. Vláda môže určiť výnimky z tejto povinnosti.
(2)
Vláda môže tiež určiť, že znečisťovatelia vodných tokov sú povinní platiť náhrady za vypúšťanie odpadových vôd podľa množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a podľa miery ich závadnosti.“.
20.
V § 28 ods. 2 slová „výkonný orgán krajského národného výboru“ sa nahradzujú slovami „výkonný orgán národného výboru“.
21.
§ 29 ods. 2 znie:
„(2)
Pre vyvlastňovacie konanie, spôsob a platenie náhrady za vyvlastnenie, pre vstup na vyvlastňovanú nehnuteľnosť a pre jej užívanie pred začatím vyvlastňovacieho konania platia obdobne ustanovenia zákona o stavebnom poriadku a predpisov podľa neho vydaných.“.
22.
V § 30 slová „na návrh Ústrednej správy vodného hospodárstva alebo jej orgánov“ sa nahradzujú slovami „na návrh vodohospodárskych organizácií, ktorým je majetok zverený do správy.“
23.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do správy orgánov Ústrednej správy vodného hospodárstva“; odseky 2 a 3 sa zrušujú. Odsek 4 sa označuje ako odsek 2 a znie:
„(2)
Vymedzenie, do správy ktorých orgánov alebo organizácií prechádza majetok zrušených vodných družstiev podľa odseku 1, vykonajú ministerstvá poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a energetiky a vodného hospodárstva vo vzájomnej dohode. Tieto ministerstvá určia tiež v dohode s Ministerstvom financií spôsob usporiadania práv a záväzkov zrušených vodných družstiev.“.
24.
Za § 32 sa vkladajú §§ 32a a 32b, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠32a
Zriaďovanie melioračných družstiev
(1)
Za účelom plánovania, plánovacej a projektovej prípravy a uskutočňovania výstavby, prevádzky a údržby vodohospodárskych melioračných zariadení, zakladaní rybníkov a úprav vodných tokov podľa § 19 ods. 1 môžu sa jednotné roľnícke družstvá združovať, a to aj s inými organizáciami socialistického sektora v melioračné družstvá.
(2)
Melioračné družstvá sú socialistickými právnickými osobami a sa zapisujú do podnikového registra; ustanovenia zákona č. 53/1954 Zb. o ľudových družstvách a družstevných organizáciách, sa na ne nevzťahujú.
(3)
Na zriadenie melioračného družstva je potrebný súhlas rady okresného národného výboru; ak presahuje pôsobnosť družstva obvod okresného národného výboru, je potrebný súhlas rady krajského národného výboru, a ak presahuje obvod krajského národného výboru, súhlas Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
§ 32b
Povinnosti vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov
Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov sú povinní podľa miery prospechu poskytovať pomoc orgánom a organizáciám v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako aj zúčastniť sa prevádzky a udržiavania rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete. Podrobnosti upraví Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií.“.
25.
V § 33 posledná veta znie: „Ich majetok prechádza na štát; spravujú ho vodohospodárske organizácie (§ 17).“
26.
V § 35 ods. 1 slová „výkonného orgánu príslušného krajského národného výboru“ sa nahradzujú slovami „kompetentného vodohospodárskeho orgánu“.
§ 35 ods. 4 znie:
„(4)
O vodohospodárskych dielach a zariadeniach, ktoré nemožno národohospodársky využiť, vykoná vodohospodársky orgán konanie, podľa výsledku ktorého môže uložiť vlastníkovi alebo správcovi vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, aby ho uviedol do neškodného stavu. Ak takto nemožno zabezpečiť uvedenie do neškodného stavu, vysloví vodohospodársky orgán, že vlastníctvo týchto vodohospodárskych diel a zariadení prechádza bez náhrady na štát; zároveň určí, ktoré orgány alebo organizácie prevezmú vodohospodárske dielo alebo zariadenie, prípadne jeho jednotlivé časti, do svojej správy a aké opatrenia sa majú čo do tohto diela alebo zariadenia urobiť.“.
27.
§ 37 včítane nadpisu znie:
㤠37
Súčinnosť vodohospodárskych a iných orgánov
Pri výkone pôsobnosti a vykonávaní úloh podľa tohto zákona vo veciach, ktoré podľa § 19 prislúchajú do pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, postupujú vodohospodárske orgány všetkých stupňov v úzkej súčinnosti s orgánmi, ktorým prislúcha starostlivosť o veci poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; pritom dbajú, aby záujmy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a širšie záujmy vodohospodárske sa zladili tak, aby sa dosiahol čo najväčší spoločenský prospech. Obdobne postupujú vodohospodárske orgány v súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy, ak sú dotknuté záujmy, ktoré týmto orgánom prislúcha chrániť. Ak ide o opatrenia, ktoré sa dotýkajú hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, sú vodohospodárske orgány povinné postupovať v súlade s opatreniami nariadenými orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby; preto sú povinné vyžiadať si pred svojím rozhodnutím alebo opatrením záväzný posudok týchto orgánov.“.
28.
§ 38 včítane nadpisu znie:
㤠38
Vykonávacie predpisy
(1)
Predpisy na vykonanie tohto zákona vydá vláda nariadením; týmto nariadením môže vláda aj určiť, ktoré vodohospodárske diela a zariadenia zriaďujú organizácie štátneho socialistického sektora, prípadne melioračné družstvá alebo jednotné roľnícke družstvá.
(2)
Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
(3)
Predpisy na vykonanie § 32a, najmä pokiaľ ide o vznik a predmet činnosti melioračných družstiev, o ich orgány, stanovy a schvaľovanie stanov, vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.“.
29.
V § 40 veta za bodkočiarkou znie: „vykonajú ho všetci členovia vlády.“
Čl. II
Zrušuje sa § 2 vládneho nariadenia č. 9/1958 Zb. o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva.
Čl. III
Minister energetiky a vodného hospodárstva sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.