Chronologický register predpisov ročníka 1959

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1959 Zb. Vládne nariadenie o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze
2/1959 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
3/1959 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky
4/1959 Zb. Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok
5/1959 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
6/1959 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
7/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok
8/1959 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
9/1959 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1959
10/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch
11/1959 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely
12/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vodnom hospodárstve
13/1959 Zb. Vyhláška ministra energetiky a vodného hospodárstva o úplnom znení zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve
14/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve
15/1959 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora
16/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
17/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení
18/1959 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
19/1959 Zb. Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania
20/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
21/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmene sídla a názvu Okresného národného výboru Praha-východ
22/1959 Zb. Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch
23/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc
24/1959 Zb. Vládne nariadenie o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl
25/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov
26/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
27/1959 Zb. Zákon o družstevnej bytovej výstavbe
28/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži
29/1959 Zb. Vládne nariadenie o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu
30/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou
31/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
32/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci
33/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine
34/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce"
35/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov
36/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila
37/1959 Zb. Zákon o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia
38/1959 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami
39/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
40/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu
41/1959 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii
42/1959 Zb. Zákon o dokumentácii stavieb
43/1959 Zb. Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv
44/1959 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
45/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
46/1959 Zb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev
47/1959 Zb. Zákon o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov
48/1959 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
49/1959 Zb. Zákon o jednotných roľníckych družstvách
50/1959 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani
51/1959 Zb. Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
52/1959 Zb. Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)
53/1959 Zb. Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon)
54/1959 Zb. Zákon o múzeách a galériách
55/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
56/1959 Zb. Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku
57/1959 Zb. Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
58/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl
59/1959 Zb. Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární
60/1959 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien
61/1959 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa mení sídlo Ľudového súdu v Novom Měste nad Metují
62/1959 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných
63/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie
64/1959 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
65/1959 Zb. Nariadenie o novej organizácii plemenárskej služby
66/1959 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva
67/1959 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
68/1959 Zb. Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”
69/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
70/1959 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
71/1959 Zb. Zákon o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku
72/1959 Zb. Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách
73/1959 Zb. Zákon o miestnom hospodárstve
74/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
75/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení
76/1959 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
77/1959 Zb. Zákon o Zbierke zákonov a Úradnom liste
78/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
79/1959 Zb. Zákon o zrušení dane z predstavení
80/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich
81/1959 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie
82/1959 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o platenej dovolenke na zotavenie