Predpis bol zrušený predpisom 154/1994 Z. z.

93/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1959 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
Vládne nariadenie
z 22. decembra 1958
o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1
Za účelom zjednodušenia a zhospodárnenia prác pri vedení matrík nevyhotovuje sa odpis matriky (§ 7 zák. č. 268/1949 Zb.). Namiesto odpisu matriky zašle po uplynutí bežného roku výkonný orgán miestneho národného výboru povereného vedením matrík výkonnému orgánu bezprostredne nadriadeného národného výboru listiny, ktoré slúžia ako doklad pre zápis alebo zmenu zápisu narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia (§ 8 zák. č. 268/1949 Zb.).
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959; vykoná ho minister vnútra.
Široký v. r.

Barák v. r.