39/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1958 do 11.06.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
Vládne nariadenie
zo 17. júla 1958,
ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 38/1958 Zb. o vedúcich odborov rád národných výborov:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 znie:
„Predsedom, ich námestníkom a tajomníkom národných výborov, ktorí sú v pracovnom pomere, poskytuje zamestnávateľ na žiadosť rady národného výboru, o člena ktorej ide, neplatené pracovné voľno potrebné na výkon funkcie.“.
2.
§ 7 znie:
„Ustanovenia § 2 ods. 2 a §§ 4 a 5 sa vzťahujú aj na členov rád národných výborov poverených vedením odborov rád národných výborov.“.
Čl. II
Minister vnútra sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Barák v. r.