38/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1958 do 11.06.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
Zákonné opatrenie
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 10. júla 1958
o vedúcich odborov rád národných výborov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Národný výbor môže na návrh rady poveriť člena rady vedením dôležitého odboru rady národného výboru.
(2)
Nároky člena rady národného výboru, ktorý bude poverený vedením jej odboru a nemôže z tohto dôvodu vykonávať svoje pravidelné zamestnanie, upraví vláda.
§ 2
Vedúcich ostatných odborov rád národných výborov ustanovuje národný výbor na návrh rady z politicky a odborne kvalifikovaných zamestnancov.
§ 3
O zbavení z funkcie vedúceho odboru rozhoduje národný výbor na návrh rady.
§ 4
Ustanovenie § 29 ods. 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch sa zrušuje.
§ 5
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Novotný v. r.

Valo v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.