32/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
Zákonné opatrenie predsedníctva
Národného zhromaždenia
z 29. mája 1958
o platení nájomného organizáciami socialistického sektora
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 82/1953 Zb., ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného, sa mení a doplňuje takto:
K § 1 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:
„Ak je nájomcom štát, hospodárska alebo iná organizácia a zariadenie socialistického sektora, platí sa nájomné za každé kalendárne štvrťročie najneskoršie piateho dňa druhého mesiaca tohto štvrťročia.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister spravodlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.