27/1958 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo 14. apríla 1958
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
Dňa 27. marca 1957 bola v Pekine dojednaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou.
Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas 4. júla 1957 a prezident republiky ju ratifikoval 23. júla 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 1. augusta 1957.
Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
ZMLUVA o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
Prezident Československej republiky a predseda Čínskej ľudovej republiky
vedení snahou na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nemiešania sa do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod ďalej rozvíjať a upevňovať tesné priateľské vzťahy a bratskú spoluprácu medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou,
rozhodnutí úplne rešpektovať a podporovať zásady Charty Organizácie Spojených národov a urobiť všetko, čo je v ich silách, pre zachovanie a upevnenie svetového mieru, aby bola zaistená bezpečnosť národov Československej republiky a Čínskej ľudovej republiky, rovnako ako všetkých národov Európy a Ázie,
pevne presvedčení o tom, že rozvoj a upevnenie priateľských vzťahov a bratskej spolupráce medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou zodpovedajú záujmom československého a čínskeho ľudu rovnako ako záujmom ľudu celého sveta,
rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a vymenovať za tým účelom za svojich splnomocnencov:
prezident Československej republiky predsedu vlády Československej republiky Viliama Širokého,
predseda Čínskej ľudovej republiky predsedu Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Čou En-laja.
Splnomocnenci oboch Strán po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Obe Zmluvné strany slávnostne potvrdzujú, že oba štáty sa zúčastnia v duchu úprimnej spolupráce všetkých medzinárodných aktov, ktorých cieľom je zaistenie svetového mieru a bezpečnosti národov a ktoré sú v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 2
Obe Zmluvné strany sa budú v duchu bratskej spolupráce vzájomne radiť o všetkých dôležitých medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov oboch Strán, zabezpečenia a upevnenia svetového mieru, pričom budú pri týchto poradách venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu nedotknuteľnosti svojich území a bezpečnosti svojich štátov.
Článok 3
Obe Zmluvné strany sa zaväzujú upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy a bratskú spoluprácu v súlade so svojimi záujmami a na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nemiešania sa do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod.
Článok 4
Obe Zmluvné strany si budú v záujme mierovej výstavby navzájom usilovne hospodársky pomáhať a ďalej rozvíjať všestrannú hospodársku spoluprácu prospešnú obidvom Stranám.
Článok 5
Obe Zmluvné strany v záujme prispenia k rozvoju priateľstva medzi národmi oboch štátov a svojej národnej kultúry urobia opatrenia pre rozvoj a rozšírenie kultúrnych vzťahov medzi oboma štátmi. Obe Zmluvné strany si budú v záujme rozvoja vedy a vedecko-technického pokroku navzájom poskytovať všemožnú pomoc.
Článok 6
Táto Zmluva zostane v platnosti do tej doby, dokiaľ sa obe Zmluvné strany nedohodnú na jej zmene alebo zrušení.
Článok 7
Táto Zmluva musí byť ratifikovaná a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.
Táto Zmluva bola podpísaná v Pekine 27. marca 1957 vo dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a čínskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Splnomocnenec prezidenta Československej republiky
V. Široký v. r.
Splnomocnenec predsedu Čínskej ľudovej republiky
Čou En-laj v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 39.