27/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1957 do 19.05.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
Vyhláška ministra zahraničných vecí
zo 14. apríla 1958
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
Dňa 27. marca 1957 bola v Pekine dojednaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou.
Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas 4. júla 1957 a prezident republiky ju ratifikoval 23. júla 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 1. augusta 1957.
Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 39.