Predpis bol zrušený predpisom 94/1963 Zb.

15/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1958 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
Zákon
zo 17. apríla 1958
o zmene predpisov o osvojení
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve sa mení a doplňuje takto:
1.
K § 63 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:
„(2)
Výrokom súdu, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, vznikne medzi osvojencom a osvojiteľom i jeho príbuznými príbuzenský pomer.“.
2.
§ 66 znie:
„(1)
Osvojenie vznikne súdnym výrokom na žiadosť osvojiteľa.
(2)
Na žiadosť osvojiteľa môže súd, majúc na zreteli záujem osvojovaného dieťaťa, vysloviť, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike ako otec alebo matka osvojenca namiesto rodičov.
(3)
Pre osvojenie, ako i pre výrok podľa odseku 2 je potrebné privolenie zákonného zástupcu osvojovaného dieťaťa; ak je toto dieťa v stave posúdiť dosah osvojenia i uvedeného výroku, je potrebný aj jeho súhlas. Ak sú zákonnými zástupcami osvojovaného dieťaťa jeho rodičia, nie je potrebné ich privolenie,
a)
ak je dieťa po čas najmenej jedného roku v ústavnej starostlivosti a rodičia oň neprejavia po tento čas žiadny záujem, alebo
b)
ak rodičia neprejavia o dieťa žiadny záujem po dobu najmenej dvoch rokov, alebo
c)
ak rodičia dali privolenie pre osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom; privolenie vopred možno dať len ústne do zápisnice pred sudcom alebo pred orgánom povereným starostlivosťou o mládež.
V týchto prípadoch je potrebné privolenie opatrovníka, ktorý bol osvojovanému dieťaťu ustanovený v konaní o osvojení.“.
3.
§ 68 znie:
„(1)
Osvojením zaniká rodičovská moc rodičov osvojencových, a ak je osvojenec poručencom, zaniká poručníctvo.
(2)
Vyživovacia povinnosť voči osvojencovi v jeho doterajšej rodine trvá naďalej len potiaľ, pokiaľ iné osoby výživou povinné nie sú v stave svojej vyživovacej povinnosti urobiť zadosť; vyživovacia povinnosť osvojenca voči doterajšej rodine zaniká.
(3)
Rodičia osvojenca nemajú nárok s osvojencom sa stýkať.
(4)
Ak je osvojiteľom manžel (druh) jedného z rodičov osvojencových, nedotýka sa osvojenie vzťahov medzi osvojencom a týmto rodičom i jeho príbuznými.“.
4.
Za § 69 sa vkladá § 69a) tohto znenia:
„Ak dôjde k výroku súdu, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, zaniká i vyživovacia povinnosť voči osvojencovi v jeho doterajšej rodine (§ 68 ods. 2). Ustanovenia § 67 ods. 2 a § 69 tu neplatia. Takto vykonané osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť opäť osvojený.“.
Čl. II
Zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskoprávnych veciach (Občiansky súdny poriadok), sa mení a doplňuje takto:
§ 265 znie:
„(1)
Pred rozhodnutím o osvojení vyslúchne súd - podľa možnosti osobne - osvojiteľa a jeho manžela, ak je potrebný jeho súhlas, rodičov osvojovaného dieťaťa, opatrovníka, ktorý mu bol ustanovený v konaní o osvojení, prípadne jeho poručníka, ďalej orgán poverený starostlivosťou o mládež a osvojované dieťa, ak je schopné posúdiť dosah osvojenia. Súd rodičov nevyslúchne, ak sú pozbavení rodičovskej moci alebo sú celkom pozbavení svojprávnosti, ako i vtedy, ak nie je potrebné ich privolenie pre osvojenie, hoci sú zákonnými zástupcami dieťaťa.
(2)
Osoby, ktoré podľa odseku 1 netreba vyslúchnuť, nie sú účastníkmi konania o osvojení.“.
Čl.III
Výrok o tom, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, môže súd urobiť dodatočne, dokiaľ osvojenec nedovŕšil plnoletosť, a to i v prípadoch, kde rozhodol o osvojení pred účinnosťou tohto zákona. Ak nebol v konaní o osvojení osvojenec vyslúchnutý, nie je pre tento výrok potrebný jeho súhlas.
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť za jeden mesiac po vyhlásení; vykonajú ho ministri spravodlivosti, vnútra, zdravotníctva a školstva a kultúry.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Kahuda v. r.