Chronologický register predpisov ročníka 1958

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
2/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou
3/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
4/1958 Zb. Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie
5/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
6/1958 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární
7/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy
8/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom
9/1958 Zb. Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva
10/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ministerstva a Povereníctva miestneho hospodárstva
11/1958 Zb. Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby
12/1958 Zb. Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu
13/1958 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1958
14/1958 Zb. Zákon o zrušení predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby
15/1958 Zb. Zákon o zmene predpisov o osvojení
16/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
17/1958 Zb. Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža
18/1958 Zb. Zákon o požiarnej ochrane
19/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje Branný zákon č. 92/1949 Zb.
20/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení Branného zákona.
21/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva Branný zákon
22/1958 Zb. Zákon o kultúrnych pamiatkach.
23/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o hraničných splnomocnencoch so Záverečným protokolom
24/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnej zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
25/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov pre štúdium na vysokých školách a vedecko-výskumných ústavoch
26/1958 Zb. Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom
27/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou
28/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
29/1958 Zb. Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
30/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady)
31/1958 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o ďalšej úprave odkladu platenia a úrokovania niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev
32/1958 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platení nájomného organizáciami socialistického sektora.
33/1958 Zb. Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
34/1958 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a iných zjednodušeniach v štátnej správe.
35/1958 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
36/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok
37/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov
39/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
40/1958 Zb. Zákon o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb
41/1958 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
42/1958 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
43/1958 Zb. Zákon o rozšírení odboru činnosti Štátnej banky československej
44/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov
45/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako Stavebné úrady prvej stolice
46/1958 Zb. Vyhláška o Konzulárnom dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík
47/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom
48/1958 Zb. Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií
49/1958 Zb. Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou
50/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku.
51/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku.
52/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti
53/1958 Zb. Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy
54/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve
55/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
56/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o vzájomnej železničnej doprave
57/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov
58/1958 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
59/1958 Zb. Vyhláška o Stanovách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
60/1958 Zb. Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva
61/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie
62/1958 Zb. Ústavný zákon o konečnom vytýčení štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
63/1958 Zb. Zákon o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky
64/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
65/1958 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
66/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o registre trestov
67/1958 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
68/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách
69/1958 Zb. Zákon o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami
70/1958 Zb. Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
71/1958 Zb. Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru
72/1958 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
73/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva
74/1958 Zb. Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb
75/1958 Zb. Nariadenie o zmene nariadenia, ktorým sa vykonáva Colný zákon
76/1958 Zb. Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov
77/1958 Zb. Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958
78/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky
79/1958 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
80/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve
81/1958 Zb. Nariadenie o správe národného majetku
82/1958 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove
83/1958 Zb. Zákon o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora.
84/1958 Zb. Zákon o územnom plánovaní
85/1958 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť
86/1958 Zb. Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
87/1958 Zb. Zákon o stavebnom poriadku
88/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
89/1958 Zb. Zákon o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon)
90/1958 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku
91/1958 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov.
92/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
93/1958 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach
94/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu
95/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom