9/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
Vládne nariadenie
z 13. marca 1957
o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 2 a § 33 ods. 1 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch:
§ 1
(1)
Miestna časť Hrabová sa vylučuje z územia mesta Ostravy a pripojuje sa k územiu okresu Ostrava.
(2)
Územie obcí Poruba, Pustkovec, Třebovice a Svinov sa vylučuje z okresu Ostrava a pripojuje k územiu mesta Ostravy.
§ 2
Ruší se ustanovenie § 3 ods. 1 poslednej vety vládneho nariadenia č. 16/1954 Zb. o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov.
§ 3
Osada Stražiště sa vylučuje z obce Myslín v okrese Písek (Českobudějovický kraj) a pripojuje sa k obci Počaply v okrese Blatná (Plzenský kraj).
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. májom 1957; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Dolanský v. r.

Barák v. r.