73/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 9. októbra 1957
o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948
Medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou bol vo Varšave 30. septembra 1955 dojednaný Prvý dodatkový protokol k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948.
Prezident republiky ratifikoval Prvý dodatkový protokol 22. decembra 1956 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 27. februára 1957.
Podľa svojho § 4 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 27. februárom 1957.
České znenie Prvého dodatkového protokolu k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 34.