72/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 9. októbra 1957
o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
Medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou bol vo Varšave 30. septembra 1955 dojednaný Prvý dodatkový protokol k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948.
Prezident Československej republiky Prvý dodatkový protokol ratifikoval 22. decembra 1956 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 27. februára 1957.
Podľa svojho § 5 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 27. februárom 1957.
České znenie Prvého dodatkového protokolu k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948 sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky vedení prianím zmeniť a doplniť Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísaný vo Varšave 5. apríla 1948, rozhodli sa uzavrieť Dodatkový protokol k tomuto Dohovoru a vymenovali za tým účelom za svojich splnomocnencov, a to:
PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Evžena Erbana,
ŠTÁTNA RADA POĽSKEJ ĽUDOVEJ
REPUBLIKY
Stanislava Zawadzkého,
ktorí sa po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli na týchto ustanoveniach:
§ 1
V článku 10 Dohovoru sa pripojuje odsek 2 tohto znenia:
„Všetky otázky zahrnuté do Dohovoru o sociálnom poistení a dotýkajúce sa vecných dávok z poistenia pre prípad nemoci a materstva, pokiaľ náležia do odboru preventívnej a liečebnej starostlivosti, budú prejednávané zdravotníckou komisiou, zriadenou na základe Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli ochrany zdravia zo 17. novembra 1950.“.
§ 2
Článok 11 Dohovoru bude znieť takto:
„Tento Dohovor budú vykonávať v obidvoch štátoch kompetentné najvyššie správne úrady a ústredné orgány odborových organizácií, prihliadajúc k podnetom a návrhom Zmiešanej komisie. Tieto úrady a orgány odborových organizácií sa budú upovedomovať o opatreniach vydaných na vykonanie tohto Dohovoru.“.
§ 3
Článok IV odsek 3 tretia veta Záverečného protokolu k Dohovoru bude znieť takto:
„Predsedov podvýborov vymenúva predseda delegácie štátu, na území ktorého sa bude zasadanie konať.“.
§ 4
Článok V. Záverečného protokolu k Dohovoru bude znieť takto:
„Oba štáty si navzájom oznámia, ktoré najvyššie správne úrady a ústredné orgány odborových organizácií sú v zmysle článku 11 Dohovoru kompetentné pre jeho vykonávanie.“.
§ 5
Tento Protokol podlieha ratifikácii a nadobúda účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.
Ustanovenia tohto Protokolu sa budú predbežne používať odo dňa jeho podpísania.
§ 6
Tento Protokol bude mať rovnakú dobu platnosti ako Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948.
Tento Protokol bol spísaný vo Varšave 30. septembra 1955 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
V MENE PREZIDENTA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Erban

V MENE ŠTÁTNEJ RADY POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY:
Zawadzki
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 33.