67/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.12.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 23. novembra 1957
o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi
Protokol o doložkách o rozhodcovi dojednaný v Ženeve 24. septembra 1923 ratifikovalo Írsko, ktorého ratifikačná listina bola uložená 11. marca 1957, o čom generálny tajomník Organizácie Spojených národov podal toho istého dňa zprávu, takže Protokol nadobudol pre Írsko účinnosť 11. apríla 1957.
David v. r.