66/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.12.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 9. októbra 1957
o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
Dohovor o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov dojednaný v Ženeve 26. septembra 1927 ratifikovalo Írsko, ktorého ratifikačná listina bola uložená 10. júna 1957, takže Dohovor nadobudol pre Írsko účinnosť 10. septembra 1957.
David v. r.