63/1957 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
Vládne nariadenie
z 30. novembra 1957,
ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín sa zrušuje.
§ 2
Doterajšiu pôsobnosť Štátnej inšpekcie úrody poľnohospodárskych plodín vykonáva Štátny úrad štatistický, ktorý najmä
a)
organizuje a riadi zisťovanie odhadu hektárových výnosov a zberu úrody poľnohospodárskych plodín a pôsobí, aby údaje boli vykazované presne a správne;
b)
organizuje a vykonáva kontrolu evidencie osevných plôch ako i evidencie plôch kultúr;
c)
preveruje plnenie úloh zabezpečujúcich zvyšovanie hektárových výnosov a zberu úrody poľnohospodárskych plodín;
d)
zisťuje výberove v niekoľkoročných intervaloch zberové straty úrody pri hlavných plodinách.
§ 3
Vládne nariadenie č. 23/1953 Zb. o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín sa zrušuje.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Štátneho úradu štatistického po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Novotný v. r.

Široký v. r.