62/1957 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
Vládne nariadenie
z 29. novembra 1957
o novej organizácii rozhlasu a televízie
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
So zreteľom na stále vzrastajúci význam rozhlasu a televízie ako informačného prostriedku a ako nástroja na mobilizáciu pracujúcich pre riešenie úloh socialistickej výstavby zriaďujú sa Československý výbor pre rozhlas a televíziu (ďalej len „výbor“), ako ústredný orgán štátnej správy v odbore rozhlasu a televízie, a Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu (ďalej len „Slovenský výbor“), ako orgán štátnej správy v odbore rozhlasu a televízie pre Slovensko.
§ 2
(1)
Výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov.
(2)
Predsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva a kultúry; námestníkov predsedu a členov výboru vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry na návrh predsedu výboru.
§ 3
Za činnosť výboru zodpovedá predseda výboru ministrovi školstva a kultúry.
§ 4
(1)
Z doterajšej organizácie Československý rozhlas sa zriaďujú organizácie Československý rozhlas a Československá televízia, ktoré sú právnickými osobami podriadenými výboru.
(2)
Organizáciu, pôsobnosť, zásady hospodárenia a financovania týchto organizácií upravia ich organizačné poriadky, ktoré vydá predseda výboru po dohode s Ministerstvom financií.
§ 5
Výbor organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť podriadených organizácií po stránke ideovopolitickej, umeleckej a kultúrnej, technickej a hospodárskej a obstaráva ich spoločné veci.
§ 6
Podrobné vymedzenie úloh a právomoci výboru, najmä tiež vzájomné vzťahy medzi výborom a Slovenským výborom, upraví štatút, ktorý na návrh ministra školstva a kultúry vydá vláda.
§ 7
(1)
Slovenský výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov. Predsedu vymenúva a odvoláva Sbor povereníkov na návrh povereníka školstva a kultúry; námestníkov predsedu a členov výboru vymenúva a odvoláva povereník školstva a kultúry na návrh predsedu Slovenského výboru.
(2)
Predseda Slovenského výboru zodpovedá za činnosť výboru povereníkovi školstva a kultúry.
§ 8
(1)
Organizácie Československý rozhlas a Československá televízia majú na Slovensku oblastné riaditeľstvá, ktoré sú vo svojej činnosti podriadené Slovenskému výboru.
(2)
Slovenský výbor organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oblastných riaditeľstiev po stránke ideovopolitickej, umeleckej a kultúrnej, technickej a hospodárskej a obstaráva ich spoločné veci.
§ 9
Podrobné vymedzenie úloh a právomoci Slovenského výboru upraví štatút, ktorý na návrh povereníka školstva a kultúry vydá Sbor povereníkov.
§ 10
Majetok a záväzky Československého rozhlasu prevedie výbor po dohode s Ministerstvom financií na novozriadené organizácie.
§ 11
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1957; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.