50/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
Vládne nariadenie
z 31. júla 1957,
ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Ministerstvo pracovných síl sa zrušuje.
§ 2
Pôsobnosť, ktorú Ministerstvo pracovných síl vykonávalo v otázkach organizácie, metodického riadenia, koordinácie a kontroly výchovy dorastu pre povolanie, sa prevádza na Ministerstvo školstva a kultúry; ostatná pôsobnosť v otázkach výchovy dorastu pre povolanie sa prevádza na kompetentné ústredné úrady a orgány.
§ 3
(1)
Pôsobnosť, ktorú Ministerstvo pracovných síl vykonávalo v otázkach plánovania a riadenia náboru i rozmiesťovania pracovných síl, ako i v otázkach riadenia štátneho dozoru nad zamestnávaním pracovníkov, sa prevádza na Štátny úrad plánovací a na rady krajských národných výborov.
(2)
Ostatná pôsobnosť, ktorú Ministerstvo pracovných síl vykonávalo v otázkach náboru a rozmiesťovania pracovných síl, ako i v otázkach štátneho dozoru nad zamestnávaním pracovníkov, sa prevádza na výkonné orgány národných výborov.
(3)
Za splnenie úloh náboru pracovných síl určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva zodpovedajú rady krajských národných výborov.
§ 4
Povereníctvo pracovných síl sa zrušuje. Ustanovenia §§ 2 a 3 platia primerane.
§ 5
Podrobné vymedzenie úloh orgánov, na ktoré prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva pracovných síl a Povereníctva pracovných síl v súvislosti s ich zrušením, vykoná vláda.
§ 6
Opatrenia, ktoré sa urobili v zhode s týmto nariadením pred jeho účinnosťou, sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.