Predpis bol zrušený predpisom 211/1993 Z. z.

48/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1957 do 14.10.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
Vyhláška ministra financií
z 23. júla 1957
o vydaní mincí 1 Kčs
Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:
§ 1
Dňom 2. septembra 1957 sa dávajú do obehu mince 1 Kčs (ďalej len „mince“).
§ 2
(1)
Mince sa razia z hliníkového bronzu zloženého z 91 dielov medi, 8 dielov hliníka a 1 dielu mangánu. Z kilogramu mincového kovu sa razí 250 mincí. Priemer mince je 23 mm a jej okraj je vrúbkovaný.
(2)
Razenie mincí má byť čo najpresnejšie. Pokiaľ to nemožno celkom docieliť, je dovolená úchylka nahor i nadol v hrubej váhe 15/1000, v obsahu hliníka 1 % a v obsahu mangánu 0,2 %.
§ 3
Na líci mince je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jednom riadku s dvoma lipovými lístkami, medzi ktorými je rok výroby. Na rube je obraz ženy, ktorá zasadzuje pravou rukou do zeme lipu a v ľavej ruke drží sadenice líp a rýľ opretý o zem. Nad zasadzovanou lipou je označenie hodnoty mince „1“. Pod obrazom je meno autorky „M. Kučová“.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ďuriš v. r.