39/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1983

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
Zákon
z 5. júla 1957
o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Chmeliarska výrobná oblasť
(1)
Chmeliarskou výrobnou oblasťou na území Slovenskej socialistickej republiky je „Piešťanská výrobná oblasť".
(2)
Chmeliarska výrobná oblasť tvorí súvislý celok; jej názov je záväzný pre povinné známkovanie chmeľu.
(3)
Hranice chmeliarskej výrobnej oblasti určuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
Povinné známkovanie chmeľu
(1)
Všetok chmeľ vypestovaný v chmeliarskej výrobnej oblasti podlieha povinnému známkovaniu.
(2)
Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:
a)
povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu“) a
b)
povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu“).
(3)
Povinnému známkovaniu nepodlieha chmeľ brakový a chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák".
§ 3
Označovanie chmeľu
(1)
Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „Ústav“) pomocou chmeliarskych dôverníkov. Pestovateľ je povinný chmeľ vypestovaný v chmeliarskej výrobnej oblasti prihlásiť ešte pred jeho zožochovaním chmeliarskemu dôverníkovi vo výrobnej obci na označenie.
(2)
Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:
a)
Československá socialistická republika;
b)
„slovenský chmeľ“ s udaním ročníka;
c)
výrobná oblasť;
d)
výrobná obec.
(3)
Chmeliarsky dôverník označí chmeľ každého pestovateľa zvlášť; po zvážení chmeľu urobí na obale uzáveru (zaplombuje) a na každý označený obal vydá vážny list.
§ 4
Overovanie chmeľu
(1)
Overovanie chmeľu vykonáva Ústav.
(2)
Ústav vylúči z overovania chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červenák“ a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v „Piešťanskej výrobnej oblasti“.
(3)
Ústav vyznačí overenie chmeľu na jeho obale, obal uzavrie svojimi uzávermi (plombami a pečiatkou) a vydá overovaciu listinu. Ústav môže pri overovaní chmeľu použiť okrem miestnych označení uvedených v § 3 ods. 2 ešte ďalšie bližšie označenie pôvodu chmeľu.
(4)
Ústav môže chmeľ, ktorý doteraz nemohol riadne overiť, pri ktorom však porušenie uzávery a prebalenie v baliarni je potrebné, ako i chmeľ, ktorý zostane po prebalení, overiť predbežne; o tom vydá „predbežný overovací list“.
§ 5
Prebaľovanie chmeľu a jeho miešanie
(1)
Označený chmeľ, ktorý doteraz nebol vyvezený z výrobnej obce, smie byť prebalený len pod kontrolou chmeliarskeho dôverníka. Inak sa smie prebalenie chmeľu urobiť len pod kontrolou Ústavu. Prebalenie chmeľu sa vyznačí na obale a vo vážnom liste, prípadne v overovacej listine. Pri prebaľovaní chmeľu vo výrobnej obci je dovolené použiť len chmeľ v pôvodnom stave a od toho istého pestovateľa.
(2)
Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červeňák" s chmeľom, ktorý nemá typické znaky chmeľu tejto odrody. Miešanie chmeľu smie sa robievať len vtedy, ak pochádza chmeľ z tej istej výrobnej oblasti a z toho istého ročníka. Miešanie chmeľu a jeho úprava podlieha kontrole Ústavu.
(3)
Pri chmeli prebalenom alebo zmiešanom môže Ústav od udania výrobnej obce upustiť. V overovacej listine sa v takomto prípade namiesto výrobnej obce uvedie „Pod kontrolou prebalené“.
§ 6
Cudzozemský chmeľ
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi uložiť povinnosť označovať chmeľ cudzozemský, ktorý prichádza v tuzemsku do obehu, a upraviť rozsah a spôsob jeho označovania. Pritom sa nesmie užívať názov a označenie určené pre známkovanie chmeľov tuzemských alebo názvy a označenia im podobné.
§ 7
Chmeliarsky dôverník
(1)
Chmeliarskeho dôverníka a jeho zástupcu ustanovuje Ústav z pestovateľov chmeľu príslušnej výrobnej obce na návrhy rady miestneho národného výboru.
(2)
Úlohy chmeliarskych dôverníkov a spôsob ich odmeňovania určuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami.
§ 8
Evidencia chmeľníc, ich obnova, zrušenie a udržiavanie
Všetky chmeľnice (pozemky chmeľom osádzané) podliehajú evidencii. Evidenciu chmeľníc, ich obnovu, zrušenie a udržiavanie upraví Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vyhláškou.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä predpisy o náhrade výdavkov spojených s povinným známkovaním chmeľu a bližšie predpisy o označovaní a overovaní chmeľu, o jeho prebaľovaní, miešaní, úprave a o manipulácii s ním.
§ 10
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom; zrušujú sa najmä zákon č. 89/1934 Zb. o povinnom známkovaní chmeľu a o úprave rozsahu pestovania chmeľu, vládne nariadenie č. 161/1934 Zb, ktorým sa vykonáva zákon č. 89/1934 Zb. v znení predpisov ho vykonávajúcich a doplňujúcich, a vládne nariadenie č. 134/1950 Zb. o registrácii chmeľníc.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1957.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Bakuľa v. r.

Uher v. r.