31/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.07.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 15. mája 1957
O Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok
Medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie bola v Prahe 11. februára 1956 dojednaná Dohoda o vyrovnaní otvorených majetkových otázok.
Národné zhromaždenie prejavilo s Dohodou súhlas 1. augusta 1956 a prezident republiky ju ratifikoval 15. októbra 1956. Ratifikačné listiny boli vymenené v Belehrade 20. decembra 1956.
Podľa svojho článku 7 Dohoda, ktorá sa vykonáva odo dňa podpisu, to jest od 11. februára 1956, nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, to jest 20. decembra 1956.
České znenie tejto Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
DOHODA
MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATÍVNOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU JUHOSLÁVIOU O VYROVNANÍ OTVORENÝCH MAJETKOVÝCH OTÁZOK
Československá republika a Federatívna ľudová republika Juhoslávia, prajúc si, aby boli úplne a konečne vyrovnané všetky otvorené majetkové otázky z doby pred 19. februárom 1955, dohodli sa svojimi splnomocnencami na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Touto Dohodou sú vzájomne kompenzované, celkom vyrovnané a zlikvidované ako vo vzťahu medzi oprávnenými a zaviazanými, tak vo vzťahu medzi zmluvnými stranami:
a)
všetky peňažné záväzky a záväzky na iné vecné plnenia československého štátu i československých právnických i fyzických osôb, ktoré mali v čase vzniku záväzku alebo v deň podpísania tejto Dohody sídlo alebo stále bydlisko na terajšom území Československej republiky, pokiaľ takéto záväzky vznikli pred 19. februárom 1955 z ktoréhokoľvek dôvodu voči juhoslovanskému štátu alebo juhoslovanským právnickým a fyzickým osobám, ktoré mali v čase vzniku záväzku alebo v deň podpísania tejto Dohody sídlo alebo stále bydlisko na terajšom území Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie, ako aj voči ich právnym nástupcom v zmysle juhoslovanských predpisov;
b)
všetky peňažné záväzky a záväzky na iné vecné plnenia juhoslovanského štátu i juhoslovanských právnických a fyzických osôb, ktoré mali v čase vzniku záväzku alebo v deň podpísania tejto Dohody sídlo alebo stále bydlisko na terajšom území Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie, pokiaľ takéto záväzky vznikli pred 19. februárom 1955 z ktoréhokoľvek dôvodu voči československému štátu alebo československým právnickým a fyzickým osobám, ktoré mali v čase vzniku záväzku alebo v deň podpísania tejto Dohody sídlo alebo stále bydlisko na terajšom území Československej republiky, ako aj voči ich právnym nástupcom v zmysle československých predpisov.
Táto Dohoda sa vzťahuje aj na záväzky, ktoré v deň jej podpísania trvali medzi osobami, ktoré mali toho dňa československé alebo juhoslovanské štátne občianstvo, bez ohľadu na to, či tieto osoby po tomto dni získali stále bydlisko v tretej krajine alebo štátne občianstvo tretej krajiny.
Článok 2
Touto Dohodou sú taktiež vyrovnané a zlikvidované:
a)
všetky záväzky československého štátu súvisiace s nárokmi, ktoré vyplývajú z československých opatrení znárodňovacích, vyvlastňovacích a z iných opatrení obmedzujúcich alebo odnímajúcich vlastnícke práva, ktorým boli podrobené juhoslovanské majetky, práva i záujmy v Československej republike do dňa podpísania tejto Dohody, bez ohľadu na to, či tieto nároky sú dnes známe alebo nie;
b)
všetky záväzky juhoslovanského štátu, súvisiace s nárokmi, ktoré vyplývajú z juhoslovanských opatrení znárodňovacích, vyvlastňovacích a z iných opatrení obmedzujúcich alebo odnímajúcich vlastnícke práva, ktorým boli podrobené československé majetky, práva i záujmy vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii do dňa podpísania tejto Dohody, bez ohľadu na to, či tieto nároky sú dnes známe alebo nie.
Za československé majetky, práva i záujmy sa na účely tohto článku považujú majetky, práva i záujmy československých fyzických a právnických osôb, ktoré mali tento štatus v deň, keď Federatívna ľudová republika Juhoslávia urobila uvedené opatrenia, a ktoré - alebo ich právni nástupcovia - v deň podpísania tejto Dohody majú tento štatus, včítane všetkých a akýchkoľvek účastí týchto československých fyzických a právnických osôb na podnikoch vo Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii.
Za juhoslovanské majetky, práva a záujmy sa na účely tohto článku považujú majetky, práva i záujmy juhoslovanských fyzických a právnických osôb, ktoré mali tento štatus v deň, keď Československá republika urobila uvedené opatrenia, a ktoré - alebo ich právni nástupcovia - v deň podpísania tejto Dohody majú tento štatus, včítane všetkých a akýchkoľvek účastí týchto juhoslovanských fyzických a právnických osôb na podnikoch v Československej republike.
Článok 3
Československá republika postupuje Federatívnej ľudovej republike Juhoslávii všetky cenné papiere vydané juhoslovanským štátom alebo právnickými osobami so sídlom na terajšom území Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie, pokiaľ tieto papiere sú v deň podpísania tejto Dohody vo vlastníctve československého štátu alebo československých právnických a fyzických osôb, ktoré majú v uvedený deň svoje sídlo alebo stále bydlisko na území Československej republiky.
Federatívna ľudová republika Juhoslávia postupuje Československej republike všetky cenné papiere vydané československým štátom alebo právnickými osobami so sídlom na terajšom území Československej republiky, pokiaľ tieto papiere sú v deň podpísania tejto Dohody vo vlastníctve juhoslovanského štátu alebo juhoslovanských právnických a fyzických osôb, ktoré majú v uvedený deň svoje sídlo alebo stále bydlisko na území Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie.
Článok 4
Nijaké nároky nemôžu byť uplatňované ani na základe jednotlivých záväzkov, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, ani na základe salda ich vzájomného započítania.
Článok 5
Po podpísaní tejto Dohody nebudú československé právnické a fyzické osoby uplatňovať nijaké práva ani nároky vyrovnané touto Dohodou voči juhoslovanskému štátu a juhoslovanským právnickým a fyzickým osobám.
Po podpísaní tejto Dohody nebudú juhoslovanské právnické a fyzické osoby uplatňovať nijaké práva ani nároky vyrovnané touto Dohodou voči československému štátu a československým právnickým a fyzickým osobám.
Československá republika a Federatívna ľudová republika Juhoslávie upravia svojimi vnútornými opatreniami vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody.
Článok 6
Obidve zmluvné strany si vo všetkých prípadoch, v ktorých je to možné, vzájomne odovzdajú všetky listiny, titre a potvrdenia súvisiace so záväzkami, ako i s majetkami, právami a záujmami, na ktoré sa táto Dohoda vzťahuje.
Obidve zmluvné strany si vzájomne poskytnú všetku pomoc za účelom zisťovania stavu záväzkov, ktoré sa likvidujú touto Dohodou.
Článok 7
Táto Dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Belehrade; Dohoda nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín a bude vykonaná odo dňa podpisu.
Táto Dohoda bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom. Obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Dané v Prahe 11. februára 1956.
Za Československú republiku:
JANKOVCOVÁ
Za Federatívnu ľudovú republiku Juhosláviu:
M. TODOROVIČ
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 1.