29/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 8. apríla 1957
o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954
Na základe uznesenia ôsmeho zasadania Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo boli 14. júna 1954 v Montreali spísané Protokol o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a Protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Protokoly ratifikoval prezident republiky 11. februára 1957 a ratifikačná listina bola uložená u Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo 21. februára 1957. Tým istým dňom nadobudli Protokoly účinnosť pre Československú republiku.
Okrem Československej republiky sú týmito Protokolmi viazané až doteraz tieto štáty: Afganistan, Argentína, Austrália, Belgicko, Bolívia, Cejlón, Dánsko, Dominikánska republika, Egypt, Etiópia, Filipíny, Fínsko, Honduras, India, Indonézia, Irak, Írsko, Island, Japonsko, Juhoafrická únia, Kanada, Laos, Líbya, Luxemburg, Mexiko, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Spojené štáty americké, Sýria, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thaisko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela; Protokoly ratifikovali aj kuomintanské úrady na Tajvane.
Do znenia Protokolu o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných 14. júna 1954, možno nazrieť v archíve Ministerstva zahraničných vecí.
David v. r.