25/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1957 do 31.12.1957

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
Rozpočtový zákon na rok 1957
z 18. apríla 1957
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Ciele štátneho rozpočtu
Finančné prostriedky sú určené štátnym rozpočtom ako základným finančným plánom štátu a ich zdrojom je predovšetkým socialistická výroba a budovateľské úsilie pracujúceho ľudu; slúžia na hospodárne splnenie všetkých úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, najmä na urýchlenie rozvoja výrobných síl predovšetkým v ťažkom priemysle, na podstatný vzostup poľnohospodárskej výroby a rozvoja jednotných roľníckych družstiev, na zavádzanie novej techniky do výroby, na podstatný vzostup produktivity práce a tým na trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu a na podporu úsilia o zachovanie mieru. Na dosiahnutie týchto cieľov treba v zvýšenej miere rozvinúť aktívnu účasť ľudu pri zabezpečovaní urýchleného rastu národného dôchodku a pri presadzovaní hospodárnosti.
§ 2
Určenie výšky štátneho rozpočtu
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 98 240 492 000 Kčs, celkové výdavky sumou 97 918 878 000 Kčs, takže vyplýva prebytok 321 614 000 Kčs; v rámci štátneho rozpočtu sa určujú pre rozpočet Slovenska príjmy sumou 14 699 063 000 Kčs a výdavky sumou 16 848 611 000 Kčs; Slovenská národná rada môže zvýšiť príjmy nad určenú sumu a o tú istú sumu i výdavky.
(2)
V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky sú 26 170 391 000 Kčs; okrem toho je zvyšok rozpočtových prostriedkov národných výborov prechádzajúcich do roku 1958 suma 441 800 000 Kčs.
(3)
Vláda určí na vyrovnanie rozpočtov národných výborov podiely na štátnych príjmoch.
§ 3
Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu
(1)
Výdavky (investičné i neinvestičné) možno uskutočňovať len do výšky súm určených v štátnom rozpočte.
(2)
Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku, nekrytého v štátnom rozpočte, ak je jeho úhrada zabezpečená vyššími príjmami alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku. Obdobne môže vláda povoliť zníženie niektorého príjmu štátneho rozpočtu, ak toto zníženie vyváži zvýšením iného príjmu štátneho rozpočtu alebo znížením výdavkov.
§ 4
Zodpovednosť za hospodárenie
Vláda a každý jej člen, Sbor povereníkov a každý jeho člen, vedúci ostatných ústredných úradov a rady národných výborov, ako i vedúci odborov a správ rád národných výborov sú zodpovední za to, že v ich pôsobnosti budú pri hospodárení všetky plánované úlohy splnené hospodárne, že budú zisťované a využívané rezervy, ktoré vznikajú v rozvíjajúcom sa hospodárstve, že príjmové sumy štátneho rozpočtu sa pri najmenšom dosiahnu a výdavkové sumy sa s výnimkou prípadov prípustných podľa tohto zákona-neprekročia.
§ 5
Časové použitie rozpočtových prostriedkov
(1)
Rozpočtové prostriedky možno použiť len do konca roku 1957, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku.
(2)
Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohto zákona môžu zaťažovať rozpočtové prostriedky na rok 1957, nesmie sa odsunúť k ťarche rozpočtových prostriedkov nasledujúceho roku.
(3)
Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1957, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na rozpočtových prostriedkoch nie je prípustné.
§ 6
Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení
(1)
Pri návrhoch zákonov, zákonných opatreniach predsedníctva Národného zhromaždenia, zákonoch Slovenskej národnej rady, vládnych nariadeniach, vládnych uzneseniach, nariadeniach Sboru povereníkov, uzneseniach Sboru povereníkov, nariadeniach ministrov, nariadeniach povereníkov, vyhláškach a pri všetkých opatreniach ústredných úradov, ako i pri návrhoch uznesení národných výborov a ich rád musia byť s najväčšou zodpovednosťou zvážené a v návrhoch vyjadrené aj ich dôsledky hospodárske a finančné. Dôsledky týchto opatrení najmä pre výdavky, prípadne pre príjmy štátneho rozpočtu, pre bilanciu príjmov a výdavkov obyvateľstva alebo pre úverový plán treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Pri každom navrhovanom opatrení musí sa skúmať, či jeho povaha pripúšťa zavedenie nových príjmov, a v kladnom prípade musia byť tieto nové príjmy vždy navrhnuté.
(2)
Pri všetkých opatreniach uvedených v odseku 1, ktorými sa zvyšujú výdavky alebo znižujú príjmy štátneho rozpočtu, musí byť zároveň určená úhrada zvýšeného výdavku alebo náhrada úbytku príjmov.
§ 7
Neprípustnosť započítania pohľadávok voči štátu
Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky voči štátu.
§ 8
Doplnkové rozpočty národných výborov
(1)
Ak národný výbor dosiahol alebo určite dosiahne vyššie príjmy, než určil jeho rozpočet alebo ak usporí na rozpočtovaných výdavkoch, pričom plnenie všetkých jeho plánovaných úloh je zabezpečené, môže zostaviť doplnkový rozpočet.
(2)
Na získanie vyšších príjmov ako zdrojov pre doplnkové rozpočty rozvíjajú národné výbory predovšetkým služby a miestnu výrobu a vytvárajú tak podmienky pre ďalší rozvoj hospodárstva a kultúry v svojom obvode a tým na rozšírenie svojej hospodárskej základne.
(3)
Doplnkový rozpočet musí byť vyrovnaný.
(4)
Doplnkový rozpočet národného výboru nižšieho stupňa schvaľuje rada národného výboru vyššieho stupňa.
(5)
Podrobnosti upraví minister financií; pritom tiež určí postup pri prevode nevyčerpaných prostriedkov doplnkových rozpočtov do nasledujúceho roku.
§ 9
Predbežné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1958
Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1958 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1958, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený pred 1. januárom 1958. Pre toto obdobie platia obdobne ustanovenia §§ 4, 6, 7 a 10 ods. 1 písm. b) a ods. 2.
Záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Vláda sa splnomocňuje,
a)
aby do štátneho rozpočtu premietla finančné dôsledky úprav štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva;
b)
aby na úhradu záväzkov z rokov minulých použila finančné prebytky hospodárenia minulých rokov.
(2)
Minister financií
a)
vydá smernice pre hospodárenie podľa štátneho rozpočtu a jeho kontrolu, a to najmä pokiaľ ide o používanie rozpočtových prostriedkov, úhradu výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom, viazanie rozpočtových prostriedkov určených na úhradu úloh, ktoré odpadli, a o postup pri obstarávaní úhrady výdavkov na úlohy, ktoré nie sú úplne rozpočtove zabezpečené. Pritom môže minister financií povoliť odchýlku od ustanovenia § 5 ods. 1;
b)
upraví používanie nadplánových ziskov a uhradzovanie neplánovaných a nadplánovaných strát hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, a to i za dobu pred účinnosťou tohto zákona;
c)
je oprávnený určiť spôsob použitia príjmov za vyradené základné prostriedky hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, a to i odchylne od ustanovenia § 4 ods. 2 tretej vety zákona č. 106/1951 Zb. o úprave financovania národných a komunálnych podnikov.
§ 11
(1)
Štátna banka československá zostavuje návrhy štvrťročného úverového plánu a predkladá ich na schválenie ministrovi financií. Tým sa mení § 8 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva.
(2)
Zrušujú sa ustanovenia § 4 ods. 3 a § 12 zákona č. 106/1951 Zb. o úprave financovania národných a komunálnych podnikov, § 10 vládneho nariadenia č. 107/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov, a § 9 zákona č. 83/1952 Zb. o rozpočtoch národných výborov.
(3)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho ministri financií a ostatní členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.
1. príloha zákona č. 25/1957 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej republiky na rok 1957
Príjmy Kčs (v tisícoch) Výdavky Kčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora 35.092,113 Hospodárstvo 53.154,425
Kultúrne a sociálne opatrenia 31.932,000
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 10.683,580 Obrana a bezpečnosť 9.319,311
Ostatné príjmy 2.464,799 Správa 3.513,142
Úhrn 99.240,492 Úhrn 97.918,878

Prebytok 321,614.000 Kčs
Príjmy Kčs (v tisícoch) Výdavky Kčs (v tisícoch)
Príjmy od hospodárskych organizácii 2.648,191 Hospodárstvo 11.935,153
Mistene dane a poplatky 732,259 Kultúrne a sociálne opatrenia 12.337,840
Ostatné príjmy 1.309,563 Správa 1.897,398
Podiely na štátnych príjmoch 3.549,822
Prídel z ústredného rozpočtu 17.930,556
Úhrn 26.170,391 Úhrn 26.170,391
2. príloha zákona č. 25/1957 Zb.
Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tisícoch Kčs)
Kraj Vlastné príjmy Podiely na štátnych príjmoch Prídely z ústred. rozpočtu Úhrn príjmov Úhrn výdavkov
Praha ÚNV................... 504.898 473.380 580.793 1.559,071 1.559,071
Pražský......................... 381.367 334.645 1.450,134 2.166,146 2.166,146
Českobudějovický...... 187.953 116.804 917.229 1.221,986 1.221,986
Plzenský....................... 200.430 136.890 890.352 1.227,672 1.227,672
Karlovarský.................. 134.541 59.495 784.355 978.391 978.391
Ústecký......................... 269.587 135.741 995.351 1.400,679 1.400,679
Liberecký...................... 210.943 136.821 722.327 1.070,091 1.070,091
Hradecký...................... 197.940 180.228 719.280 1.097,448 1.097,448
Pardubický................... 141.187 115.450 650.764 907.401 907.401
Jihlavský....................... 150.155 128.196 685.736 964.087 964.087
Brnenský...................... 384.249 339.231 1.064,396 1.787,876 1.787,876
Olomoucký................... 199.900 177.413 820.874 1.197,887 1.197,887
Gottwaldovský............. 184.956 170.637 673.037 1.028,630 1.026,630
Ostravský...................... 347.763 162.351 1.286,142 1.796,256 1.796,256
K. Vary MsNV............... 20,534 9,864 56,263 86,661 86,661
M. Lázně MsNV............ 4,215 1,742 21,397 27,354 27,354
F. Lázně MsNV............ 618 315 10,350 11,283 11,283
České kraje................. 3.521,236 2.679,203 12.328,480 18.528,919 18.528,919
Slovenské kraje.......... 1.168,777 870.619 5.602,076 7.641,472 7.641,472
ČSR............................... 4.690,013 3.549,822 17.930,556 26.170,391 26.170,391