15/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.03.1957 do 27.09.1960

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
Vládne nariadenie
z 22. februára 1957
o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
Čl. I
So štátnymi cenami Klementa Gottwalda, udeľovanými podľa vládneho nariadenia č. 147/1950 Zb. o štátnych cenách a vládneho nariadenia č. 7/1955 Zb. o štátnych cenách Klementa Gottwalda, sú spojené odmeny, ktoré sú
v prvej skupine (diela, výkony alebo objavy z odboru vied spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických) 40 000 Kčs,
v druhej skupine (vynikajúce vynálezy a zdokonalenia metód výrobných procesov) 30 000 Kčs,
v tretej skupine (diela lebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, umenia a dokumentárnej kinematografie a užitej grafiky) 20 000 Kčs.
Čl. II
Ustanovenia § 3 ods. 1 a 5 vládneho nariadenia č. 147/1950 Zb. sa zrušujú.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci členovia vlády.
Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.