Chronologický register predpisov ročníka 1957

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1957 Zb. Vyhláška ministerstva spravodlivosti o úplnom znení trestného zákona
2/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch
3/1957 Zb. Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
4/1957 Zb. Nariadenie o organizácii filmového podnikania
5/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť národných výborov vo veciach výkupu poľnohospodárskych výrobkov a zjednocujú predpisy na tomto úseku
6/1957 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách
7/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov
8/1957 Zb. Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch
9/1957 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov
10/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch
11/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov
12/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o voľbách do národných výborov
13/1957 Zb. Zákon o čestnom odznaku „Materstvo"
14/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.
15/1957 Zb. Nariadenie o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda
16/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957
17/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
18/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
19/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
20/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
21/1957 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
22/1957 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice
23/1957 Zb. Zákon o podnikových fondoch pracujúcich
24/1957 Zb. Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve
25/1957 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1957
26/1957 Zb. Zákon o notárskych poplatkoch
27/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe
28/1957 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954
30/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch
31/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok
32/1957 Zb. Zákon o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
33/1957 Zb. Zákon o sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl
34/1957 Zb. Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch
35/1957 Zb. Zákon o technickej normalizácii
36/1957 Zb. Zákon o voľbách sudcov a sudcov z ľudu ľudových a krajských súdov a o úprave niektorých ich pomerov
37/1957 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov
38/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach so Záverečným protokolom
39/1957 Zb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
40/1957 Zb. Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže
41/1957 Zb. Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon)
42/1957 Zb. Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu
43/1957 Zb. Nariadenie o vynálezoch
44/1957 Zb. Nariadenie o objavoch
45/1957 Zb. Nariadenie o zlepšovacích návrhoch
46/1957 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii
47/1957 Zb. Nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami 1 Kčs
48/1957 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí 1 Kčs
49/1957 Zb. Nariadenie o výkupe poľnohospodárskych výrobkov
50/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl
51/1957 Zb. Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov
52/1957 Zb. Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch
53/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o Československej akadémii vied
54/1957 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
55/1957 Zb. Zákon o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
56/1957 Zb. Zákon o umeleckej remeselnej práci a o ľudovej umeleckej výrobe
57/1957 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi
58/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne
59/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom
60/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
61/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
62/1957 Zb. Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie
63/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín
64/1957 Zb. Nariadenie o miestnej bezpečnosti
65/1957 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov
66/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov
67/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi
68/1957 Zb. Zákon o umelom prerušení tehotnosti
69/1957 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959
70/1957 Zb. Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
71/1957 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani
72/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948
73/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948
74/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva
75/1957 Zb. Zákon o občianskych preukazoch
76/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom
77/1957 Zb. Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
78/1957 Zb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
79/1957 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
80/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)
81/1957 Zb. Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti
82/1957 Zb. Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave