72/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
Uznesenie
Národného zhromaždenia
z 19. decembra 1956
o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. decembra 1956 č. 60 Zb., ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky,
zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. decembra 1956 č. 61 Zb. o ťažbe rašelín.
Fierlinger v. r.