Predpis bol zrušený predpisom 104/1963 Zb.

7/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1956 do 18.12.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
Vládne nariadenie
z 22. februára 1956
o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Starostlivosť o cudzinecký cestovný ruch, ktorá doteraz prislúchala Ministerstvu dopravy, prechádza na Ministerstvo zahraničného obchodu.
§ 2
Doterajšie predpisy o organizácii cudzineckého cestovného ruchu (vládne nariadenie č. 44/1954 Zb., o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy) zostávajú s výnimkou uvedenou v § 1 nedotknuté; v odbore cudzineckého cestovného ruchu je teda minister zahraničného obchodu najmä tiež oprávnený v medziach zásad, ktoré ustanoví vláda, zriaďovať, meniť a zrušovať jednotlivé organizačné útvary a určovať ich organizačnú formu, sídlo, pôsobnosť a územný obvod.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dvořák v. r.