69/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1957 do 31.12.1958

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
Zákon
z 20. decembra 1956,
ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 77/1952 Zb. o pôdohospodárskej dani sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 5 znie:
„Zdaňovacie obdobie
Daň sa vyrubuje na každý kalendárny rok s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 2.“.
2.
§ 19 znie:
„Zoznanie
(1)
S výnimkou členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu je povinný podať každý, komu sa má vyrubiť pôdohospodárska daň, každoročne do 31. januára finančnému odboru rady príslušného okresného národného výboru zoznanie o všetkých okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane na bežný rok. Okrem toho je povinný podať zoznanie každý, kto bude finančným odborom rady okresného národného výboru na podanie zoznania vyzvaný.
(2)
Členovia jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu sú povinní podať zoznanie na pôdohospodársku daň len na rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa stali členmi družstva. Prvé vyrubenie na podklade tohto zoznania platí bez podávania zoznania a bez vyrubenia i na ďalšie roky, ak nedôjde k zmenám v okolnostiach rozhodných pre vyrubenie dane. Ak dôjde k takým zmenám, sú členovia týchto družstiev povinní podať zoznanie do 31. januára roku, ktorý nasleduje po vzniknutej zmene. Ustanovenia predchádzajúcich viet platia obdobne i pre členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu, ktorým sa vyrubila daň na podklade zoznania už na rok 1956; na ďalšie roky platí u nich vyrubenie na tento rok.
(3)
Ak nepodá daňovník zoznanie včas, možno daň zvýšiť až o 10 %.“.
3.
§ 21 znie:
„Platenie dane
(1)
Daňovník je povinný si daň sám vypočítať a zaplatiť ju finančnému odboru rady príslušného okresného národného výboru v troch splátkach, a to 20 % dane do 31. marca, 30 % dane do 31. júla a 50 % dane do 30. novembra bežného roku. Ak nie je daň vyššia ako 100 Kčs, je daňovník povinný zaplatiť celú daň do 31. marca bežného roku.
(2)
Ak bol daňovník upovedomený vyložením predpisného zoznamu o vyrubení dane, je povinný zaplatiť splátky na daň podľa toho, ako mu bola daň vyrubená.
(3)
Zvýšenie dane podľa § 19 ods. 3 je zročné do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného zoznamu.
(4)
Ak daň nebola zaplatená včas, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 31. marcu, 31. júlu a 30. novembru.“.
Čl. II
Zákon č. 78/1952 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 17 znie:
„Daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň za bežný rok, pokiaľ vykonáva činnosť alebo poberá príjmy podrobené tejto dani, a to vo výške jednej štvrtiny poslednej ročnej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú zročné vždy do konca prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťročia. Štvrťročné preddavky na daň nie sú povinní platiť daňovníci, ktorých ročná daňová povinnosť nepresahuje 100 Kčs.“.
2.
§ 19 znie:
„Ak nebola daň (preddavok na daň) včas zaplatená, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane (preddavkov na daň) s príslušenstvom, zistených k 31. januáru, 30. aprílu, 31. júlu a 31. októbru.“.
Čl. III
Zákon č. 79/1952 Zb. o živnostenskej dani sa mení takto:
§ 5 znie:
„Zročnosť dane
(1)
Daňovník je povinný platiť daň vopred štvrťročne, a to za prvý štvrťrok do 15. februára, za druhý štvrťrok do 15. mája, za tretí štvrťrok do 15. augusta a za štvrtý štvrťrok do 15. novembra.
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 15. februáru, 15. máju, 15. augustu a 15. novembru.“.
Čl. IV
Zákon č. 80/1952 Zb. o domovej dani sa mení a doplňuje takto:
§ 16 znie:
„Zročnosť dane
(1)
Daň sa platí štvrťročne vždy do 15. februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra, s výnimkami uvedenými v odseku 2.
(2)
Daň z budov neprenajatých (§§ 7 a 8) je zročná v dvoch rovnakých splátkach v lehotách do 15. februára a do 15. mája. Ak nie je daň viac ako 100 Kčs, je daňovník povinný zaplatiť celú daň do 15. februára.
(3)
Ak nebola daň zaplatená včas, daňovník je povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 15. februáru, 15. máju, 15. augustu a 15. novembru a pri dani z budov neprenajatých k 15. februáru a 15. máju.“.
Čl. V
Minister financií sa splnomocňuje, aby pri daniach, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
1.
upravoval podľa potreby v medziach zdaňovacieho obdobia lehoty zročnosti;
2.
menil podľa potreby výšku penále za oneskorené platenie;
3.
určil podmienky, za ktorých môžu finančné odbory rád okresných národných výborov upustiť od predpisu penále.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister financií.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.