60/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.1963 do 31.12.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 13. decembra 1956,
ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 66/1950 Zb. o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 2 druhá veta znie:
„Vláda alebo orgán ňou na to splnomocnený tiež upravia pracovné a platové pomery týchto zamestnancov; než sa tak stane, platia pre nich doterajšie predpisy.“.
2.
§ 14 znie:
„Pracovné príjmy zamestnancov upravia podľa všeobecných zásad štátnej mzdovej politiky vláda alebo orgán ňou na to splnomocnený.“.
3.
§ 32 sa škrtá.
Čl. II
Vládne nariadenie č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu sa mení takto:
1.
§ 3 znie:
„Systemizácia osobných stavov, funkcií a funkčných platov
Systemizácia určuje osobné stavy zamestnancov a ich platy podľa obťažnosti, rozsahu a spoločenského významu úloh nimi obstarávaných tak, že pre jednotlivé rozpočtové organizácie, prípadne pre určité skupiny týchto organizácií alebo pre jednotlivé skupiny zamestnancov určuje
a)
nomenklatúru funkcií a funkčných platov s charakteristikou funkčnej činnosti a predpokladmi potrebnými pre zastávanie určených funkcií (kvalifikačné predpoklady),
b)
celkový počet funkčných miest a druh funkcií podľa nomenklatúry funkcií a funkčných platov,
c)
celkový náklad na funkčné platy.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa škrtá druhá veta a prvá veta odseku 3 znie:
„Zamestnancov na ostatné funkčné miesta ustanovuje a z nich odvoláva, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, vedúci rozpočtovej organizácie, spravujúci príslušný systemizovaný osobný stav alebo orgán ním na to splnomocnený.“.
3.
§ 5 znie:
„Zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov
Vedúci jednotlivých rozpočtových organizácií a vedúci ich organizačných zložiek sú povinní všestranne sa starať o stále zvyšovanie politickej a odbornej úrovne zamestnancov, najmä sú povinní organizovať v spolupráci s orgánmi Revolučného odborového hnutia odborné kurzy, semináre a iné vhodné spôsoby školenia, ktoré by zamestnancom umožnili doplniť si potrebné znalosti, a na základe pravidelného hodnotenia pracovných výsledkov zamestnancov sústavne sa starať o ich správne rozmiestenie.“.
4.
§ 6 znie:
„Funkčné platy sa určia podľa zásad uvedených v § 3 pre jednotlivé funkčné miesta zásadne platovým rozpätím.“.
5.
§ 7 znie:
„(1)
Výšku funkčného platu určí jednotlivému zamestnancovi v rámci ustanoveného platového rozpätia orgán kompetentný na ustanovenie zamestnanca s prihliadnutím na rozsah a obťažnosť vykonávanej funkcie, na jeho odbornú kvalifikáciu a na doterajšie výsledky jeho činnosti. Pokiaľ je podľa platných predpisov kompetentná na ustanovenie zamestnanca vláda, určuje výšku jeho funkčného platu kompetentný člen vlády. Zamestnancovi, ktorý nesplňuje určené kvalifikačné predpoklady, sa určí funkčný plat spravidla dolnou hranicou platového rozpätia a nad túto hranicu len úmerne k stupňu dosiahnutého vzdelania a praxe s prihliadnutím na pracovné výsledky.
(2)
Funkčné platy sa musia určiť tak, aby celkový náklad na funkčné platy systemizovaný podľa § 3 písm. c) nebol prekročený.
(3)
Zamestnancovi, ktorý nesplňuje kvalifikačné predpoklady pre nedostatok vzdelania, sa určí pri ustanovení na funkčné miesto spôsob, ako si má doplniť znalosti potrebné pre výkon príslušnej funkcie, a primeraná lehota na to.
(4)
Absolventom škôl, ustanoveným bez predchádzajúcej praxe, sa funkčný plat určí v rámci osobitných sadzieb na to určených (nástupný plat). Výšku nástupného platu a dĺžku času, po ktorý nástupný plat prislúcha, určí nomenklatúra funkcií a funkčných platov.“.
6.
§ 8 druhá veta znie:
„Pri zmene funkčného platu zamestnanca prislúcha mu funkčný plat v novej výške od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď nastala skutočnosť odôvodňujúca túto zmenu (pri zmene výšky platu v rámci platového rozpätia od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni rozhodnutia), a ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa.“.
7.
§ 9 znie:
„Osobný plat
(1)
Zvlášť vynikajúcim odborníkom, ktorí vykazujú mimoriadne úspešné pracovné výsledky, môže kompetentný minister (vedúci ústredného úradu) a pri zamestnancoch národných výborov rada krajského národného výboru priznať namiesto funkčného platu osobný plat.
(2)
Najvyššiu hranicu, do ktorej možno priznať osobný plat, a celkovú sumu, o ktorú možno pre poskytovanie osobných platov zvýšiť celkový náklad na funkčné platy, určí pre odbor jednotlivých ústredných úradov a pre aparát rád národných výborov všetkých stupňov v jednotlivých krajoch vláda alebo orgán ňou na to splnomocnený.“.
8.
§ 10 znie:
„Príplatok za zastupovanie
Zamestnanec, ktorý na služobný rozkaz zastupuje zamestnanca na funkčnom mieste s vyšším funkčným platom po čas dlhší ako 4 týždne, dostane za čas zastupovania presahujúci 4 týždne príplatok vo výške 15 % svojho funkčného platu. Funkčný plat s týmto príplatkom nesmie prevýšiť funkčný plat, ktorý by prislúchal zastupujúcemu zamestnancovi, keby bol ustanovený na príslušné funkčné miesto.“.
9.
§ 11 znie:
„Zamestnancom, ktorí trvale pracujú v prostredí, v ktorom je mimoriadne ohrozené ich zdravie, možno priznať nebezpečnostný príplatok podľa miery ohrozenia zdravia.“.
10.
§ 12 ods. 2 znie:
„(2)
Podrobnejšie predpisy vydá kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií a s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia; ak ide o predpisy platné pre odbor viac ústredných úradov, Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a s Ústrednou radou odborov.“.
11.
§ 13 znie:
„Prémie
Za preukázateľné úspory alebo lepšie hospodárske výsledky, ktoré zamestnanci dosiahli svojou zásluhou, môžu sa poskytovať prémie podľa zásad schválených vládou alebo orgánom ňou na to splnomocneným.“.
12.
§ 16 ods. 4 znie:
„(4)
Zamestnancom ustanoveným na funkčných miestach, pre ktoré je vzhľadom na povahu funkčnej činnosti týchto zamestnancov určený funkčný plat už s prihliadnutím na prácu konanú nad určený pracovný čas, sa poskytne náhradné voľno len za prácu nadčasovú konanú v noci a vo dňoch pracovného pokoja.“.
13.
Do § 16 sa vkladá nový odsek 5 tohto znenia:
„(5)
Za pracovnú pohotovosť nariadenú nad určený pracovný čas sa poskytne náhrada v rozsahu a za podmienok, ktoré určí kompetentný minister po dohode s ministrom financií a s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia.“.
Čl. III
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok), sa mení takto:
1.
§ 3 znie:
„Systemizácia určuje osobné stavy sudcov a prokurátorov a ich platy podľa spoločenského významu, obťažnosti a rozsahu úloh nimi obstarávaných tak, že určuje
a)
nomenklatúru funkcií a funkčných platov s charakteristikou funkčnej činnosti, ako aj dĺžku justičnej praxe, pokiaľ je predpokladom pre zastávanie určených funkcií (kvalifikačné predpoklady),
b)
celkový počet funkčných miest a druh funkcií podľa nomenklatúry funkcií a funkčných platov,
c)
celkový náklad na funkčné platy.“.
2.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
O zvyšovaní kvalifikácie sudcov a prokurátorov a o ich platových pomeroch platia primerane ustanovenia §§ 5, 6, § 7 ods. 1 až 3, §§ 8 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21 vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu.“.
Čl. V
Minister financií sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu, ako vyplýva z čl. II tohto zákonného opatrenia.
Čl. VI
Pre zamestnancov v osobných stavoch systemizovaných podľa doterajších predpisov zostávajú až do novej systemizácie podľa čl. II, prípadne podľa čl. III tohto zákonného opatrenia v platnosti doterajšie platové úpravy.
Čl. VII
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.