60/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia
z 13. decembra 1956,
ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. III
Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok), sa mení takto:
1.
§ 3 znie:
„Systemizácia určuje osobné stavy sudcov a prokurátorov a ich platy podľa spoločenského významu, obťažnosti a rozsahu úloh nimi obstarávaných tak, že určuje
a)
nomenklatúru funkcií a funkčných platov s charakteristikou funkčnej činnosti, ako aj dĺžku justičnej praxe, pokiaľ je predpokladom pre zastávanie určených funkcií (kvalifikačné predpoklady),
b)
celkový počet funkčných miest a druh funkcií podľa nomenklatúry funkcií a funkčných platov,
c)
celkový náklad na funkčné platy.“.
2.
§ 4 ods. 1 znie:
„(1)
O zvyšovaní kvalifikácie sudcov a prokurátorov a o ich platových pomeroch platia primerane ustanovenia §§ 5, 6, § 7 ods. 1 až 3, §§ 8 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21 vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu.“.
Čl. V
Minister financií sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu, ako vyplýva z čl. II tohto zákonného opatrenia.
Čl. VI
Pre zamestnancov v osobných stavoch systemizovaných podľa doterajších predpisov zostávajú až do novej systemizácie podľa čl. II, prípadne podľa čl. III tohto zákonného opatrenia v platnosti doterajšie platové úpravy.
Čl. VII
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.