57/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
Vládne nariadenie
z 18. decembra 1956
o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 90 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:
§ 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť členov výrobných družstiev na prípad nemoci (nemocenské poistenie) a na prípad staroby, invalidity a straty živiteľa (dôchodkové zabezpečenie).
§ 2
Osobný rozsah
Toto nariadenie sa vzťahuje na členov výrobných družstiev (ďalej len „družstvá“) a ich rodinných príslušníkov.
§ 3
Vecný rozsah
Ak toto nariadenie neustanovuje ďalej inak, platia o nemocenskom poistení členov družstiev a ich rodinných príslušníkov primerane predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov a o ich dôchodkovom zabezpečení primerane predpisy o sociálnom zabezpečení.
Nemocenské poistenie
§ 4
Orgány vykonávajúce nemocenské poistenie
(1)
Nemocenské poistenie členov družstiev vykonáva Ústredný sväz výrobných družstiev a jemu podriadené družstevné organizácie a družstvá.
(2)
O dávkach nemocenského poistenia členov družstiev rozhoduje osobitný orgán vytvorený z týchto členov.
§ 5
Opravné konanie v nemocenskom poistení
Proti rozhodnutiu o dávke nemocenského poistenia (§ 4 ods. 2) možno sa odvolať ku krajskému sväzu výrobných družstiev a proti jeho rozhodnutiu k Ústrednému sväzu výrobných družstiev; rozhodnutie tohto sväzu je konečné.
§ 6
Úlohy družstva v dôchodkovom zabezpečení
Družstvo plní v dôchodkovom zabezpečení svojich členov úlohy, ktoré predpisy o sociálnom zabezpečení ukladajú zamestnávateľom.
Vykonávacie predpisy
§ 7
Podrobnosti na vykonanie tohto nariadenia určí vyhláškou v úradnom liste
a)
Ústredný sväz výrobných družstiev po dohode s Ústrednou radou odborov, pokiaľ ide o nemocenské poistenie členov výrobných družstiev,
b)
Štátny úrad sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho predseda vlády a predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.
Široký v. r.