5/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1956

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
Nariadenie ministra dopravy
z 25. februára 1956
o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952
Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb., o dráhach:
§ 1
Dňa 1. marca 1956 nadobúdajú účinnosť
a)
Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952,
b)
Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952.
§ 2
Dňa 1. marca 1956 nadobúdajú účinnosť
a)
Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (M.D.T.), podpísaný v Ríme 23. novembra 1933 a uverejnený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 58/1938 Zb.,
b)
Dodatkový dohovor z 13. mája 1950 k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach, vyhlásený podľa nariadenia ministra dopravy č. 91/1953 Zb. v Tarifnom vestníku,
c)
Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a batožín po železniciach (M.D.C.), podpísaný v Ríme 23. novembra 1933 a uverejnený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 59/1938 Zb.,
a to včítane všetkých príloh k týmto dohovorom.
§ 3
Preklad dohovorov uvedených v § 1 vydá Ministerstvo dopravy ako samostatnú publikáciu. Jej odovzdanie do predaja oznámi v Tarifnom vestníku. V Tarifnom vestníku Ministerstvo dopravy tiež vyhlási okruh štátov, viazaných uvedenými dohovormi, ako aj jeho neskoršie zmeny.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1956.
Dolanský v. r.

Pospíšil v. r.