49/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
Nariadenie ministrov financií a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
z 19. októbra 1956
o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom
Ministri financií a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ustanovujú podľa § 14 ods. 2 zákona č. 12/1955 Zb.:
Čl. I
Nariadenie ministrov financií a pôdohospodárstva č. 86/1953 Zb. o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom, sa mení takto:
1.
Ustanovenie § 1 ods. 1 č. 2 znie:
„2.
jednotným roľníckym družstvám sa budú odpisovať z investičných pôžičiek až do ich úplného splatenia sumy, ktoré sa rovnajú zaplateným predpísaným splátkam, ako aj mimoriadnym splátkam z vlastných prostriedkov družstva na tieto pôžičky, ak družstvo riadne plní výrobné a dodávkové úlohy, zabezpečí osivové a krmivové fondy a riadne platí určené splátky,“.
2.
Ustanovenie § 1 ods. 2 znie:
„(2)
Odpisy podľa odseku 1 č. 2 a 3 sa vykonajú k 31. októbru každého roku po zaplatení zročných splátok, pokiaľ týmito splátkami úver nebol celkom splatený. Odpisy podľa odseku 1 č. 3 sa poskytujú i tým družstvám, ktorým sa povolil odklad splátok.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Bakuľa v. r.